Rada prijala závery o právach dieťaťa

Rada prijala závery o stratégii Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, v ktorých sa predovšetkým zamerala na ochranu práv detí v krízových alebo núdzových situáciách.

Vzhľadom na útočnú vojnu Ruska voči Ukrajine Rada konštatuje, že je potrebné chrániť deti, ktoré čelia ozbrojeným konfliktom a ich dôsledkom, najmä je potrebné chrániť ich pred odvedením do ozbrojených síl, ako aj pred obchodovaním s ľuďmi, nezákonným osvojením, sexuálnym vykorisťovaním a odlúčením od ich rodín.

Rada vyzýva členské štáty, aby zlepšili ochranu detí v núdzových situáciách, a to aj:

  • zavedením prijímacích postupov, ktorými sa zabezpečí ochranné ubytovanie prispôsobené potrebám dieťaťa, zaručí sa ich fyzické a duševné zdravie a poskytne sa im prístup k základným službám
  • poskytovaním pomoci deťom bez sprievodu, a to aj prostredníctvom rýchleho určenia poručníka alebo opatrovníka alebo vhodného zastúpenia
  • posilnením politík zameraných na boj proti obchodovaniu s deťmi, vymedzením stratégií na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi a zvyšovaním povedomia detí a ich rodín o rizikách vykorisťovania
  • zabezpečením toho, aby nedochádzalo k inštrumentalizácii núdzových situácií z hľadiska poručníctva alebo opatrovníctva detí a najmä, aby počas trvania ozbrojených konfliktov nedochádzalo k žiadnym osvojeniam

Závery sa vzťahujú aj na stratégiu Európskej únie v oblasti práv dieťaťa v širšom zmysle. Rada predovšetkým vyzýva členské štáty, aby vypracovali globálne politiky na napĺňanie práv všetkých detí bez akejkoľvek diskriminácie, zvýšili úsilie v oblasti predchádzania všetkým formám násilia páchaného na deťoch a boja proti nim, posilnili justičné systémy tak, aby rešpektovali práva všetkých detí, a aby poskytli deťom viac príležitostí stať sa zodpovednými a odolnými členmi digitálnej spoločnosti.