Justičná spolupráca: Rada prijala mandát na rokovanie o dvoch návrhoch na zlepšenie výmeny informáci

S cieľom zintenzívniť boj proti cezhraničnej trestnej činnosti dnes Rada prijala mandáty na rokovania o návrhu týkajúcom sa digitálnej výmeny informácií v prípadoch terorizmu a návrhu na zriadenie platformy na spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov.

Tieto návrhy sú súčasťou prebiehajúceho úsilia o modernizáciu a digitalizáciu cezhraničnej justičnej spolupráce, čím sa má prokurátorom a sudcom uľahčiť výmena informácií a postavenie čoraz väčšieho počtu páchateľov trestnej činnosti a teroristov konajúcich v cezhraničnom meradle pred súd.

Výmena informácií v prípadoch terorizmu

V súčasnosti si členské štáty vymieňajú s Eurojustom informácie o prípadoch súvisiacich s terorizmom prostredníctvom rôznych kanálov. Tieto informácie sú potom zahrnuté do európskeho justičného registra na boj proti terorizmu, čo je technicky zastaraný systém, ktorý neumožňuje riadnu krížovú kontrolu informácií.

Cieľom návrhu je tieto nedostatky odstrániť a umožniť Eurojustu, aby zohrával výraznejšiu a aktívnejšiu úlohu pri podpore koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré vyšetrujú a stíhajú teroristické trestné činy.

Podľa navrhovaných pravidiel budú musieť členské štáty poskytnúť Eurojustu informácie o akomkoľvek vyšetrovaní trestných činov terorizmu hneď, ako sa takéto prípady postúpia justičným orgánom. Návrhom sa:

  • vytvára moderný, digitálny systém správy prípadov, ktorý tieto informácie uchováva a umožňuje ich krížovú kontrolu
  • umožňuje Eurojustu lepšie odhaľovať prepojenia medzi nadnárodnými vyšetrovaniami a trestnými stíhaniami v oblasti terorizmu a aktívne informovať členské štáty o zistených prepojeniach
  • vytvára bezpečný digitálny komunikačný kanál medzi členskými štátmi a Eurojustom
  • zjednodušuje spolupráca s tretími krajinami tým, že styčným prokurátorom vyslaným do Eurojustu sa poskytuje prístup k systému správy prípadov

Platforma na spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov

Ministri sa zamerajú na prijatie všeobecného smerovania k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje platforma na spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov. Spoločné vyšetrovacie tímy sú tímy vytvorené na konkrétne vyšetrovanie trestného činu a na obmedzený čas. Zriaďujú ich príslušné orgány dvoch alebo viacerých členských štátov s možnou účasťou dotknutých tretích krajín s cieľom spoločne riadiť cezhraničné vyšetrovania. Rámec spoločného vyšetrovacieho tímu umožňuje členom tímu priamo si vymieňať dôkazy bez toho, aby bolo potrebné použiť tradičné postupy justičnej spolupráce.

Navrhovaná platforma uľahčí každodennú koordináciu a riadenie spoločných vyšetrovacích tímov, zabezpečí výmenu a dočasné uchovávanie operačných informácií a dôkazov a zaručí bezpečnú komunikáciu a vysledovateľnosť dôkazov. Bude prístupná prostredníctvom zabezpečeného internetového pripojenia a bude zahŕňať centralizovaný informačný systém a prepojenie medzi týmto systémom a príslušnými IT nástrojmi, ktoré používajú spoločné vyšetrovacie tímy. Využívanie platformy sa bude dôrazne podporovať, ale zostane dobrovoľné.

Navrhovaním, vývojom a prevádzkovaním tejto platformy bude poverená agentúra eu-LISA, Agentúra EÚ na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Ďalšie kroky

Rokovania s Európskym parlamentom o týchto návrhoch sa začnú po tom, ako Parlament prijme svoju pozíciu.