Rada prijala závery, ktorých cieľom je podpora ďalších opatrení na ochranu Európanov

Rada dnes prijala závery o úspechoch a ďalších krokoch v oblasti ochrany Európanov pred terorizmom.

Rada vyzýva členské štáty, aby pokračovali v rokovaniach o účinnej výmene informácií o zahraničných teroristických bojovníkoch, ktorí predstavujú závažnú hrozbu. Vyzýva orgány, aby vydávali zákazy vstupu pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť, a aby tieto zákazy naďalej vkladali do Schengenského informačného systému. Rada nabáda na ďalšiu spoluprácu medzi orgánmi pôsobiacimi v oblasti boja proti terorizm a orgánmi zodpovednými za udeľovanie práva na pobyt s cieľom zabezpečiť maximálnu koordináciu.

Rada tiež žiada členské štáty, aby preskúmali spôsoby, ako obmedziť prostriedky činnosti osôb, ktoré propagujú radikalizáciu, a vyzýva na ostražitosť s cieľom zabezpečiť, aby organizácie podporujúce násilie a nenávisť nemohli využívať verejné finančné prostriedky. Vyzýva členské štáty, aby ďalej koordinovali reštriktívne opatrenia a opatrenia na zákaz vstupu do EÚ a žiada Komisiu, aby zvážila potrebu právneho vývoja, ktorý by umožnil vzájomné uznávanie zákazov vstupu osôb podozrivých z terorizmu.

Rada zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať vo výmene informácií týkajúcich sa prístupu k digitálnym údajom, a to aj v oblastiach, ako sú uchovávanie údajov, šifrovanie alebo umelá inteligencia. Vyzýva tiež Komisiu, aby posúdila vhodnosť legislatívnej iniciatívy s cieľom stanoviť minimálne pravidlá pre vymedzenie trestných činov a sankcií v oblasti nedovoleného obchodovania so zbraňami.