Agentúra EÚ pre drogy: Rada prijala mandát na rokovanie o posilnení úlohy agentúry

S cieľom zintenzívniť boj proti nelegálnym drogám prijala dnes Rada mandát na rokovanie o návrhu o Agentúre EÚ pre drogy, ktorého cieľom je premeniť existujúce Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť na plnohodnotnú agentúru a posilniť jej úlohu.

Novým nariadením sa agentúre poskytnú prostriedky na to, aby mohla účinnejšie reagovať na nové výzvy v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré so sebou prinášajú nelegálne drogy, lepšie podporovať členské štáty a prispieť k zlepšeniu situácie na medzinárodnej úrovni.

Hlavnou úlohou agentúry bude naďalej zber, analýza a šírenie údajov, no v rámci posilneného mandátu bude takisto môcť:

  • rozvíjať všeobecné spôsobilosti týkajúce sa posudzovania hrozieb v oblasti zdravia a bezpečnosti s cieľom rýchlo identifikovať nové hrozby a vykonávať pravidelné prognostické cvičenia s cieľom identifikovať budúce výzvy
  • špecificky sa venovať súbežnému užívaniu viacerých látok, t. j. užívaniu drog spolu s inými legálnymi alebo nelegálnymi látkami, ktoré sa stáva čoraz bežnejším
  • posilniť svoju spoluprácu s národnými kontaktnými miestami, ktorých postavenie by sa posilnilo, čo by im umožnilo poskytovať agentúre relevantné údaje o vnútroštátnej situácii v oblasti drog
  • vytvoriť sieť laboratórií, ktorá agentúre umožní prístup k forenzným a toxikologickým informáciám
  • vypracovať opatrenia založené na dôkazoch s cieľom zvýšiť informovanosť a vydávať varovania, keď sa na trhu objavia obzvlášť nebezpečné látky

V nariadení sa takisto objasní úloha agentúry v oblasti medzinárodnej spolupráce, aby sa mohla plne zapájať do činností v tejto oblasti a reagovať na požiadavky tretích krajín a medzinárodných orgánov.

Ďalšie kroky

Rokovania s Európskym parlamentom sa začnú po tom, ako Parlament prijme svoju pozíciu.

Kontext

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť bolo zriadené v roku 1993 v Lisabone, Portugalsko. Jeho cieľom je poskytovať faktické a porovnateľné informácie o drogách, drogovej závislosti a ich dôsledkoch pre EÚ a členské štáty, poskytovať im informácie k tvorbe politík a usmerňovať iniciatívy zamerané na boj proti drogám. Jeho fungovanie výrazne zlepšilo dostupnosť informácií o drogách a drogovej závislosti v celej EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni.