Závery Európskej rady o Ukrajine, 30. mája 2022

Závery Európskej rady o Ukrajine, 30. mája 2022

I. UKRAJINA

1. Európska rada dôrazne odsudzuje ruskú útočnú vojnu voči Ukrajine. Naliehavo vyzýva Rusko, aby okamžite zastavilo svoje nerozlišujúce útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a aby okamžite a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje jednotky a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Zverstvá, ktoré páchajú ruské sily, ako aj utrpenie a ničenie, ktoré spôsobujú, nie je možné vyjadriť slovami. Európska rada vyzýva Rusko, aby umožnilo okamžitý prístup humanitárnej pomoci a bezpečný prechod všetkých dotknutých civilistov. Európska rada očakáva, že sa v plnej miere dodrží medzinárodné humanitárne právo vrátane Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Ďalej vyzýva Rusko, aby okamžite umožnilo bezpečný návrat Ukrajincov a Ukrajiniek násilne odsunutých do Ruska.

2. Európska rada oceňuje odvahu a odhodlanie ukrajinského ľudu a jeho vedenia v ich boji za obranu zvrchovanosti, územnej celistvosti a slobody svojej krajiny. Európska únia je neochvejne odhodlaná pomáhať Ukrajine pri uplatňovaní jej prirodzeného práva na sebaobranu proti ruskej agresii a pri budovaní mierovej, demokratickej a prosperujúcej budúcnosti. V tejto súvislosti bude naďalej úzko spolupracovať s medzinárodnými partnermi.

Medzinárodná spravodlivosť

3. Európska rada vyjadruje uznanie všetkým, ktorí pomáhajú zhromažďovať dôkazy a vyšetrovať vojnové zločiny a iné najzávažnejšie trestné činy, a v tejto súvislosti podporuje intenzívnu prácu prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Rovnako oceňuje prácu, ktorú vykonáva ukrajinská generálna prokurátorka s finančnou podporou a podporou pri budovaní kapacít zo strany Európskej únie a jej členských štátov. Víta zriadenie spoločného vyšetrovacieho tímu koordinovaného Eurojustom, ktorého úloha sa posilnila, a prebiehajúcu operačnú podporu, ktorú poskytuje Europol. Voči Rusku, Bielorusku a všetkým zodpovedným osobám bude za ich činy vyvodená zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom.

Sankcie

4. Európska rada je odhodlaná zintenzívniť tlak na Rusko a Bielorusko, aby zmarili ruskú vojnu proti Ukrajine. Európska rada vyzýva všetky krajiny, aby sa pripojili k sankciám EÚ. Akékoľvek pokusy, ktorých cieľom je obchádzať sankcie alebo poskytovať pomoc Rusku inými prostriedkami, sa musia zastaviť.

5. Európska rada súhlasí s tým, že šiesty balík sankcií voči Rusku sa bude vzťahovať na ropu, ako aj ropné produkty dodávané z Ruska do členských štátov, s dočasnou výnimkou pre ropu dodávanú ropovodom.

6. Európska rada preto naliehavo vyzýva Radu, aby ho bezodkladne sfinalizovala a prijala, a pritom zabezpečila fungujúci jednotný trh EÚ, spravodlivú hospodársku súťaž, solidaritu medzi členskými štátmi a rovnaké podmienky aj v súvislosti s postupným ukončovaním našej závislosti od ruských fosílnych palív. V prípade náhleho prerušenia dodávok sa zavedú núdzové opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok. V tejto súvislosti bude Komisia monitorovať vykonávanie týchto opatrení a pravidelne o ňom podávať správy Rade s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na jednotnom trhu EÚ a bezpečnosť dodávok.

7. Európska rada sa k otázke dočasnej výnimky pre ropu dodávanú ropovodom vráti čo najskôr.

Humanitárna a finančná podpora

8. Európska únia bude naďalej Ukrajine poskytovať podporu s cieľom riešiť potreby v oblasti humanitárnej pomoci, likvidity a obnovy.

9. Od začiatku ruskej agresie Európska únia zintenzívnila svoju podporu v prospech celkovej hospodárskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny, a to aj poskytovaním humanitárnej pomoci. V tejto súvislosti Európska rada oceňuje výsledky Medzinárodnej darcovskej konferencie na vysokej úrovni, ktorú spoločne usporiadali Poľsko a Švédsko.

10. Európska únia a jej členské štáty poskytli ochranu miliónom utečencov, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, a zachovávajú si odhodlanie ich privítať ich a zaistiť im bezpečnosť, a to aj prostredníctvom pomoci susedným krajinám. Európska rada vyzýva Komisiu, aby predložila nové iniciatívy na podporu tohto úsilia v rámci viacročného finančného rámca.

11. Európska únia bude spoločne so svojimi partnermi zo skupiny G7 naďalej podporovať ukrajinskú vládu v jej naliehavých potrebách likvidity. Uznáva podporu vyjadrenú v kontexte skupiny G7. Európska únia je pripravená v roku 2022 poskytnúť Ukrajine novú mimoriadnu makrofinančnú pomoc do výšky 9 miliárd EUR. Európska rada v tejto súvislosti vyzýva, aby sa návrh Komisie preskúmal hneď po predložení.

12. Obnova Ukrajiny si bude vyžadovať komplexnú podporu na opätovné vybudovanie krajiny pre budúcnosť. Európska únia a jej členské štáty sú v tejto súvislosti pripravené zohrávať významnú úlohu. Preto by sa mala zvážiť platforma na obnovu Ukrajiny. Mala by spájať ukrajinskú vládu, Európsku úniu a jej členské štáty, Európsku investičnú banku, ako aj medzinárodných partnerov, finančné inštitúcie, organizácie, expertov i zainteresované strany. Podpora, ktorú poskytne EÚ na obnovu, bude naviazaná na vykonávanie reforiem a protikorupčných opatrení v súlade s európskym smerovaním krajiny. Európska rada vyzýva Komisiu, aby na tomto základe predložila návrhy.

13. Európska rada víta úsilie členských štátov o to, aby vo svojom vnútroštátnom práve ustanovili vhodné opatrenia na konfiškáciu, a vyzýva Radu, aby urýchlene preskúmala nedávny návrh Komisie o trestnoprávnych opatreniach v prípade porušenia sankcií EÚ. Európska rada podporuje aktívne skúmanie ďalších možností, ktoré sú v súlade s únijným a medzinárodným právom, vrátane možností zameraných na využitie zmrazených ruských aktív na podporu obnovy Ukrajiny.

Vojenská podpora

14. Európska únia je tiež stále odhodlaná ďalej posilňovať schopnosť Ukrajiny brániť svoju územnú celistvosť a zvrchovanosť. Európska rada v tejto súvislosti víta prijatie nedávneho rozhodnutia Rady zvýšiť vojenskú podporu Ukrajiny v rámci Európskeho mierového nástroja.

Hospodárska podpora

15. Európska rada víta prijatie rozhodnutia o pozastavení dovozných ciel na celý ukrajinský vývoz do Európskej únie na jeden rok.

Politická podpora

16. Európska rada berie na vedomie prípravu stanovísk Komisie k žiadosti o členstvo v EÚ, ktorú podali Ukrajina, ako aj Moldavská republika a Gruzínsko, a k tejto otázke sa vráti na svojom júnovom zasadnutí.

17. Európska únia a jej členské štáty zintenzívnia svoje úsilie o nadviazanie kontaktov s tretími krajinami s cieľom podporiť Ukrajinu vo všetkých týchto rozmeroch, bojovať proti falošnej ruskej rétorike a manipulácii s informáciami a predchádzať vyhýbaniu sa sankciám a ich obchádzaniu.

Vplyv na susedné krajiny

18. Európska rada pozorne sleduje vplyv ruskej vojny proti Ukrajine na susedné krajiny a západný Balkán. Zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť všetku relevantnú podporu Moldavskej republike, ktorá čelí vzájomne prepojenej