Rada prijala nové pravidlá, ktoré agentúre umožnia uchovávať dôkazy o vojnových zločinoch

S cieľom pomôcť vyvodiť zodpovednosť za trestné činy spáchané na Ukrajine dnes Rada prijala nové pravidlá, ktoré Eurojustu umožňujú uchovávať, analyzovať a ukladať dôkazy týkajúce sa kľúčových medzinárodných zločinov, ako sú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocída.

Európsky parlament a Rada by mali text podpísať 30. mája s tým, že by sa mal urýchlene uverejniť v úradnom vestníku. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

Nové pravidlá Eurojustu umožnia:

  • ukladať a uchovávať dôkazy súvisiace s vojnovými zločinmi vrátane satelitných snímok, fotografií, videí, zvukových záznamov, profilov DNA a odtlačkov prstov
  • spracúvať a analyzovať tieto dôkazy v úzkej spolupráci s Europolom a zdieľať ich s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými justičnými orgánmi vrátane Medzinárodného trestného súdu

Od vypuknutia ruskej útočnej vojny proti Ukrajine prichádza z tejto krajiny mnoho informácií, ktoré žiaľ naznačujú, že na Ukrajine boli spáchané a naďalej sa páchajú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Začiatkom marca sa všetky členské štáty EÚ spolu s ostatnými partnerskými štátmi rozhodli spoločne sa obrátiť vo veci situácie na Ukrajine na Medzinárodný trestný súd. Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 4. marca ministri vyzvali Eurojust, aby v plnej miere vykonával svoju koordinačnú úlohu a aby bol podľa potreby k dispozícii prokurátorovi Medzinárodného trestného súdu (MTS).

Popri vyšetrovaní zo strany prokurátora MTS začali vyšetrovanie na národnej úrovni aj generálna prokurátorka Ukrajiny a orgány viacerých členských štátov. Zároveň justičné orgány Litvy, Poľska a Ukrajiny s podporou Eurojustu a za účasti prokuratúry Medzinárodného trestného súdu zriadili spoločný vyšetrovací tím, do ktorého sa čoskoro pripoja aj justičné orgány Slovenska, Lotyšska a Estónska.

Na zabezpečenie účinnosti týchto vyšetrovaní je dôležitá koordinácia a výmena dôkazov medzi príslušnými orgánmi. Okrem toho vzhľadom na pokračujúce nepriateľské aktivity existuje riziko, že dôkazy súvisiace s vojnovými zločinmi alebo zločinmi voči ľudskosti nebude možné bezpečne uchovávať na území Ukrajiny, a preto je vhodné zriadiť centrálne úložisko na bezpečnom mieste.