Súkromná stredná odborná škola v Dolnom Kubíne zlyháva, navrhujeme jej vyradenie

Nerešpektovanie vzdelávacích štandardov, chýbajúce učebné osnovy a nedodržanie normatívu pre praktické vyučovanie – to je len niekoľko dôvodov, prečo Štátna školská inšpekcia navrhla vyradiť zo siete škôl Súkromnú strednú odbornú školu v Dolnom Kubíne.

 

ŠŠI v dvoch termínoch počas októbra 2021 vykonala v škole tematickú inšpekciu. Predmetom školskej

inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania žiakov v študijných

odboroch a učebných odboroch v strednej odbornej škole. Inšpektori zistili závažné porušenia vo

viacerých oblastiach:

  • nerešpektovanie vzdelávacích štandardov nezaradením niektorých predmetov,
  • nevydanie školských vzdelávacích programov,
  • absencia učebných osnov a nerozpracovanie učebných osnov,
  • prijatie žiakov do vyššieho ročníka bez prijímacej skúšky,
  • nedodržanie normatívov pre pracoviská praktického vyučovania.

Nejde o prvý návrh na vyradenie vyššie uvedenej súkromnej strednej odbornej školy zo Siete škôl

a školských zariadení SR, prvý návrh podali inšpektori už v roku 2017. Časť vtedy zistených nedostatkov

škola odstránila, mnohé však pretrvávajú a zistené boli aj ďalšie nedostatky. Pred dvoma rokmi

ministerstvo školstva zastavilo konanie o vyradení, pretože dospeli k názoru, že dôvody na vyradenie

už boli neaktuálne. Škola konanie zdržala napadnutím zákonnosti na Krajskom súde Bratislava. Hoci

žaloba bola zamietnutá, časový prestoj spôsobil zastavenie vyradenia.

„Dnes v škole naďalej dochádza k závažnému porušovaniu právnych predpisov, a to ešte vo väčšom

rozsahu ako v školskom roku 2016/2017,“ konštatuje hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková

Dianovská. „Je to zlá správa pre rodičov aj žiakov. Nedostatky v riadení školy, podmienkach výchovy

a vzdelávania sú znakom slabej prípravy pre vykonávanie profesie žiakov. Veríme, že ministerstvo

školstva situáciu vyrieši v zákonom stanovenej lehote 60 dní,“ dodáva.

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie z predmetnej školy je dostupná na:

https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2022/02/55003_TI_ZA_12.pdf