Fond obnovy: ministri uvítali posúdenie národných plánov Bulharska a Švédska

Ministri hospodárstva a ministri financií dnes uvítali posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti Bulharska a Švédska.

Rada prijme svoje vykonávacie rozhodnutia o schválení týchto plánov písomným postupom krátko po dnešnom neformálnom zasadnutí ministrov.

Po formálnom prijatí rozhodnutí budú môcť tieto dva členské štáty využiť finančné prostriedky mechanizmu na posilnenie svojho hospodárskeho oživenia po pandémii COVID-19.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je programom EÚ zameraným na rozsiahlu finančnú podporu v reakcii na výzvy, pred ktorými v dôsledku pandémie stojí európske hospodárstvo. Finančné prostriedky mechanizmu vo výške 672,5 miliardy EUR sa použijú na podporu reforiem a investícií uvedených v plánoch obnovy a odolnosti členských štátov.

Reformy a investície

Rozhodnutiam Rady predchádza posúdenie Komisie týkajúce sa národných plánov obnovy a odolnosti. Plány musia byť v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020 a musia odrážať všeobecný cieľ EÚ, ktorým je vytvorenie ekologickejšieho, digitálnejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva.

Bulharský plán obnovy a odolnosti tvoria granty vo výške 6,3 miliardy EUR. Bulharsko má v úmysle využiť 58,9 % celkových prostriedkov pridelených na plán na ciele v oblasti klímy, a to urýchlením dekarbonizácie odvetvia energetiky, zlepšením energetickej efektívnosti súkromných a verejných budov a podporou udržateľných foriem dopravy. Z celkových prostriedkov pridelených na plán sa 25,8 % vyčlení na digitálne ciele, ako je zlepšenie digitálnych zručností, digitalizácia verejnej správy a podpora rozvoja sietí s veľmi vysokou kapacitou v celej krajine.

Švédsky plán obnovy a odolnosti tvoria granty vo výške 3,3 miliardy EUR. Z celkových prostriedkov pridelených na plán je 44,4 % určených na podporu cieľov v oblasti klímy. Švédsko má okrem iného v úmysle podporiť prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov na účely vykurovania v priemysle, ďalej dekarbonizovať sektor priemyslu a zlepšiť kapacitu svojich železníc. Švédsko plánuje vyčleniť 20,5 % celkových prostriedkov pridelených na plán na reformy a investície podporujúce digitálne ciele, ako je urýchlenie zavádzania širokopásmových sietí v riedko osídlených oblastiach a investovanie do digitálnej infraštruktúry v rámci celej štátnej správy.

Ďalšie kroky

Budúce platby z mechanizmu sa uskutočnia po tom, ako členské štáty dosiahnu míľniky a ciele stanovené pre každú investíciu a každú reformu.