Súdny dvor EÚ: vymenovanie deviatich sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali deviatich sudcov Všeobecného súdu.

V rámci obnovenia funkčného obdobia boli vymenovaní títo sudcovia a táto sudkyňa:

  • pán Geert De Baere a pán Paul Nihoul (Belgicko)
  • pán Sten Frimodt Nielsen a pán Jesper Svenningsen (Dánsko)
  • pán Krisztián Kecsmár (Maďarsko)
  • pán Marc Van der Woude (Holandsko)
  • pani Maria José Costeira a pán Ricardo da Silva Passos (Portugalsko)

Okrem toho bol za sudcu Všeobecného súdu vymenovaný pán Goulielmos Valasidis (Grécko).

Týchto deväť sudcov bolo vymenovaných na obdobie od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2028.

Kontext

Súdny dvor Európskej únie sa skladá z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Sudcovia a generálni advokáti sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po porade s výborom, ktorý poskytuje stanovisko k vhodnosti potenciálnych kandidátov vykonávať príslušné funkcie.

Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Súdneho dvora musia spĺňať predpoklady požadované na výkon najvyšších sudcovských funkcií vo svojich krajinách alebo byť uznávanými odborníkmi v oblasti práva. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Všeobecného súdu musia spĺňať predpoklady požadované na výkon vysokých sudcovských funkcií.