Rada sa dohodla na pozícii k európskym zeleným dlhopisom

EÚ prijíma ďalšie opatrenia na vykonávanie svojej stratégie financovania udržateľného rastu a prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.

Stáli predstavitelia pri EÚ schválili pozíciu Rady k návrhu na vytvorenie európskych zelených dlhopisov. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné požiadavky na emitentov dlhopisov, ktorí chcú používať označenie „európsky zelený dlhopis“ alebo „EuGB“ pre svoje environmentálne udržateľné dlhopisy sprístupnené investorom v Únii, a zároveň sa ním zriaďuje systém registrácie a rámec dohľadu pre externých posudzovateľov európskych zelených dlhopisov.

Environmentálne udržateľné dlhopisy sú jedným z hlavných nástrojov financovania investícií týkajúcich sa ekologických technológií, energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov, ako aj udržateľnej dopravnej infraštruktúry a výskumnej infraštruktúry.

Po tom, ako sa Rada dohodla na svojej pozícii k návrhu, je pripravená začať rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dohodnúť sa na konečnej verzii znenia.