Rada schválila okamžité vyplatenie 3,5 miliardy EUR krajinám EÚ, ktoré prijímajú utečencov

V rámci úsilia EÚ podporiť Ukrajinu po invázii zo strany Ruska dnes veľvyslanci pri EÚ schválili návrh, ktorý členským štátom poskytuje priamy prístup k vyšším počiatočným finančným prostriedkom zo zdrojov REACT-EU a uľahčuje napĺňanie základných potrieb utečencov z Ukrajiny a ich podporu.

Tento rok sa vyplatí spolu 3,5 miliardy EUR v rámci zvýšeného počiatočného predbežného financovania zo zdrojov REACT-EU, jedného z najväčších programov obnovy po pandémii zameraného na posilnenie fondov politiky súdržnosti a z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).

Väčšia časť prostriedkov sa vyplatí členským štátom s vyšším počtom príchodov, či už sú tranzitnou alebo cieľovou krajinou.

Návrhom sa umožňuje zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov členských štátov, aby mohli zvládať prílev utečencov z Ukrajiny.

Na tento účel sa predbežné financovanie z tranže REACT-EU na rok 2021 zvýši z 11 % na 15 % pre všetky členské štáty a z 11 % na 45 % pre tie štáty EÚ, v ktorých prílev utečencov z Ukrajiny ku koncu prvého mesiaca po ruskej invázii presiahol 1 % počtu ich obyvateľstva.

Krajinami oprávnenými na predbežné financovanie vo výške 45 % sú Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré majú spoločné hranice s Ukrajinou, ako aj Rakúsko, Bulharsko, Česko, Estónsko a Litva, ktoré do 23. marca 2022 prijali počet vysídlených osôb predstavujúci viac ako 1 % ich obyvateľstva.

Okrem toho sa návrhom zavádza možnosť jednotkových nákladov za osobu, čím by sa malo umožniť ľahšie a rýchlejšie využitie finančných prostriedkov.

Jednotkové náklady by v zásade mali uľahčiť financovanie základných potrieb osôb z Ukrajiny, ktorým sa poskytla dočasná ochrana EÚ alebo iná vhodná ochrana podľa vnútroštátneho práva.

Tieto jednotkové náklady sa stanovujú na 40 EUR na týždeň a môžu sa využívať najviac 13 týždňov odo dňa príchodu osoby do Európskej únie.

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia 23. marca navrhla legislatívne zmeny, ktorých cieľom je zvýšiť predbežné financovanie zo zdrojov REACT-EU. V nadväznosti na výzvu v záveroch Európskej rady z 24. – 25. marca, aby vypracovala ďalšie návrhy „s cieľom zabezpečiť rýchlu mobilizáciu finančných prostriedkov EÚ pre utečencov a ich hostiteľov“, Komisia zmenila svoj návrh doplnením možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov.

Návrhom sa dopĺňajú opatrenia súdržnosti pre utečencov v Európe (CARE), ktorými sa zaviedla dodatočná pružnosť pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov EÚ, ako aj možnosť členských štátov využiť tranžu REACT-EU na rok 2022 na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Očakáva sa, že Európsky parlament prijme súčasný návrh v súlade s postupom pre naliehavé prípady, čím sa Rade umožní urýchlene prijať legislatívny akt, aby mohol nadobudnúť účinnosť v polovici apríla.