Rada prijala posilnený mandát Agentúry pre základné práva

Rada prijala zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva.

Cieľom tohto predpisu je posilniť mandát agentúry a zlepšiť jej fungovanie prostredníctvom efektívnejších postupov.

Nariadením sa do pôsobnosti agentúry zahŕňa oblasť policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, čím sa mandát agentúry zosúlaďuje s Lisabonskou zmluvou. Pri spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike sa zachováva súčasný stav – táto oblasť zostáva mimo rozsahu pôsobnosti agentúry. Pracovný program agentúry sa napokon namiesto súčasného viacročného rámca bude vymedzovať prostredníctvom operačnejšieho ročného a viacročného plánovania.

Kontext

Mandát Agentúry EÚ pre základné práva je stanovený v nariadení Rady z roku 2007. Komisia v júni 2020 predložila návrh, ktorým sa mandát agentúry prispôsobí Lisabonskej zmluve a nariadenie sa zosúladí so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram.

Znenie nariadenia Rady je založené na článku 352 ZFEÚ, v ktorom sa na prijatie Radou vyžaduje jednomyseľnosť po udelení súhlasu Európskeho parlamentu so znením.