Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila výročnú správu za rok 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu v roku 2021 zasadala dvadsaťdvakrát, prijala vyše sedemsto osemdesiat uznesení, vydala tristo tridsať rozhodnutí, udelila dvanásť licencií na rozhlasové a sedemnásť na televízne vysielanie, ktoré umožnili vznik štrnástich nových programových služieb.

Zaevidovala takmer šesťsto sťažností a uložila šesťdesiatsedem sankcií za porušenie zákona, z nich štyridsaťpäť vo forme pokuty v celkovej výške 68 979 eur. Rada v roku 2021 v medzinárodnom kontexte potvrdila svoju pevnú pozíciu a na Slovensku realizovala viacero aktivít, ktorými reagovala na aktuálne témy súvisiace s reguláciou vysielania a online prostredia. Hospodárila v rámci schváleného limitu výdavkov a príjmov a zaznamenala pokles súdnych sporov vedených v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré vydala. Podrobnosti o činnosti Rady za uplynulý rok sú uvedené vo výročnej správe Rady, ktorú minulý týždeň predložila na schválenie Národnej rade SR.

V predošlom roku Rada pristúpila k niekoľkým krokom, ktoré posilnili transparentnosť jej fungovania, okrem iného začala zverejňovať všetky podkladové materiály na jej zasadnutia, vrátane zvukových záznamov z nich, a naživo prenášať výberové konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií. Zohľadňujúc situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 Rada pokračovala v uplatňovaní vyhlásenia, ktorým po jej vypuknutí reagovala na potrebu zmierniť očakávané negatívne ekonomické dopady na elektronické médiá. Preto aj v roku 2021 regulovaným subjektom odpustila dodržiavanie niektorých povinností (napr. doručovanie pravidelných štatistík či písomných žiadostí o zmeny vysielania) a pokuty ukladala na dolnej hranici zákonnom stanovenej sadzby.       

V uplynulom roku Rada prešetrila viac ako päťsto sťažností, z nich viac ako deväťdesiatpäť percent sa týkalo obsahu vysielania, zvyšné licenčnej agendy (napr. nevyužívania frekvencií alebo vysielania bez platnej licencie), pričom opodstatnená bola jedna desatina z celkového počtu preskúmaných sťažností. Vyše osemdesiatsedem percent sťažností namietalo obsah odvysielaný v televízii, necelých trinásť percent v rozhlase a menej ako pol percenta sťažností sa týkalo obsahu zverejneného prostredníctvom AVMS. Zo sťažností na obsah vysielania, ktoré v roku 2021 Rada vybavila, bolo neopodstatnených osemdesiatšesť percent. Výrazne najviac sťažností poslucháčov spadalo do oblasti možného porušenia zásad objektivity, nestrannosti a názorovej plurality rozhlasového spravodajstva a publicistiky, podstatne menej namietalo dodržiavanie ochrany ľudskej dôstojnosti a zásad vysielania reklamy; výhrady divákov sa v podobnom pomere týkali všestrannosť informácií, objektivity a vyváženosti, ochrany ľudskej dôstojnosti a ochrany maloletých, menej z nich spadalo do oblasti vysielania reklamy a sponzoringu v televízii. Celkový počet doručených sťažností sa oproti predošlému roku významne nezmenil.

Najviac porušení zákona, tridsaťjeden, Rada v roku 2021 konštatovala v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a maloletých. Výrazne viac sankcií uložila televíznym ako rozhlasovým vysielateľom, čo však súvisí aj s podstatne väčším počtom sťažností na televízne než rozhlasové vysielania vyplývajúcim z rozdielnej sledovanosti týchto médií.

Špecifický monitoring, ktorý Rada v minulom roku uskutočnila, bol zameraný na vysielanie spravodajských a publicistických príspevkov týkajúcich sa témy šírenia koronavírusu, očkovania proti nemu a iných protipandemických opatrení, čo korešponduje aj s jednou z hlavných orientácií Rady v jej medzinárodnej agende, ktorou je oblasť boja proti dezinformáciám. Riaditeľ Kancelárie Rady Ľuboš Kukliš aj v roku 2021 viedol pracovnú skupinu ERGA, poradného orgánu Európskej komisie, zameranú na problematiku dezinformácií v online prostredí. V uplynulom roku bol zvolený tiež za predsedu najväčšieho profesionálneho zoskupenia regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového
a televízneho vysielania na svete EPRA.

Popri bezmála dvesto zahraničných podujatiach, ktorých sa pracovníci Rady v roku 2021 zúčastnili, boli aktívni aj v organizovaní domácich podujatí. Tematicky boli zamerané najmä na oblasť európskych návrhov regulácie online platforiem a problematiku šírenia dezinformácií a nenávistných prejavov. Veľkú pozornosť venovala RVR aj otázkam mediálneho vzdelávania prostredníctvom dlhodobého projektu EduMediaTest a zapojila sa aj do diskusií o sprístupňovaní vysielania nepočujúcim a nevidiacim osobám.