Rada poverila členské štáty podpísaním medzinárodnej dohody

Rada dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa členské štáty poverujú podpísať v záujme EÚ druhý dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor).

Týmto protokolom sa zlepší cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom, ktoré sa majú použiť v trestnom konaní. Prispeje k boju proti počítačovej kriminalite a iným formám trestnej činnosti na celosvetovej úrovni zjednodušením spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany jednotlivcov a dodržiavanie noriem EÚ v oblasti ochrany údajov.

Protokol upravuje postupy na zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi, ako aj na posilnenie priamej spolupráce s poskytovateľmi a subjektmi so sídlom v iných krajinách. Stanovujú sa v ňom aj postupy pre vzájomnú pomoc v prípade núdzovej situácie.

Týmto znením sa doplní rámec EÚ pre prístup k elektronickým dôkazom, o ktorom v súčasnosti rokujú inštitúcie EÚ. Jeho výhodou je jeho potenciál uplatniť sa na celom svete. V súčasnosti je zmluvnou stranou Budapeštianskeho dohovoru 66 krajín vrátane 26 členských štátov.

Kontext a ďalšie kroky

Rada 6. júna 2019 prijala mandát, ktorým sa Komisia poveruje zúčastniť sa na rokovaniach Rady Európy o druhom dodatkovom protokole k Dohovoru o počítačovej kriminalite. Protokol prijal Výbor ministrov Rady Európy 17. novembra 2021 a predpokladá sa, že bude otvorený na podpis 12. mája 2022.

EÚ nemôže podpísať protokol, pretože jeho zmluvnými stranami môžu byť len štáty. Členské štáty sa preto poverujú podpísať protokol, konajúc spoločne v záujme EÚ. Vyzývajú sa, aby protokol podpísali počas slávnostného podpísania 12. mája alebo čo najskôr po ňom.

Rada sa dnes tiež rozhodla zaslať Parlamentu na schválenie rozhodnutie, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať protokol.