Rada rozhodla o pomoci Moldavskej republike vo výške 150 miliónov EUR

EÚ poskytne Moldavskej republike makrofinančnú pomoc vo výške 150 miliónov EUR vo forme úverov a grantov.

Touto pomocou prispeje k posilneniu odolnosti Moldavska v súčasnom geopolitickom kontexte a k pokrytiu potrieb Moldavska v oblasti platobnej bilancie stanovených v programe Medzinárodného menového fondu (MMF). Má slúžiť na podporu programu stabilizácie hospodárstva a reforiem Moldavska.

Finančná pomoc, ktorá sa dnes prijala, pomôže Moldavsku pokryť v rokoch 2022 – 2024 časť jeho zostatkových potrieb vonkajšieho financovania, ktoré sa odhadujú na 480 miliónov USD. Pomoc sa poskytuje v kontexte nového programu MMF na obdobie 2021 – 2025.

Očakáva sa, že vyplatenie finančných prostriedkov prebehne v troch tranžiach, ktoré sa majú uvoľniť v rokoch 2022 až 2024. Z celkovej sumy sa do 120 miliónov EUR poskytne vo forme strednodobých až dlhodobých úverov za výhodných podmienok financovania a do 30 miliónov EUR vo forme grantov.

Ďalšie kroky

Toto rozhodnutie prijala Rada dnes. Nadobudne účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Kontext

EÚ a Moldavská republika nadviazali v priebehu rokov blízke politické a hospodárske vzťahy. Vzťahy sa naďalej rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky a Východného partnerstva. Moldavsko pristúpilo k Východnému partnerstvu Únie v roku 2009. 1. júla 2016 nadobudla platnosť dohoda o pridružení medzi EÚ a Moldavskom, ktorá zahŕňa postupné zavedenie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA).

Hospodárske väzby medzi Moldavskom a EÚ sú takisto dobre rozvinuté. EÚ je aj naďalej najväčším obchodným partnerom Moldavska, na ktorú v roku 2020 pripadlo 52 % celkového obchodu tejto krajiny (približne 67 % celkového vývozu a 45 % celkového dovozu Moldavska). Za ňou nasleduje Rusko (9 %) a Čína (8 %).

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, sú oprávnené požiadať o makrofinančnú pomoc. Je určená na pomoc krajinám, ktoré čelia akútnej kríze platobnej bilancie. Makrofinančná pomoc sa poskytuje na výnimočnom a dočasnom základe a je založená na podmienkach hospodárskej politiky, pričom jednou z nich je, že operácia makrofinančnej pomoci musí dopĺňať program úprav stanovený Medzinárodným menovým fondom.

Rada 25. mája 2020 prijala predchádzajúce rozhodnutie o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavsku vo výške 100 miliónov EUR vo forme úverov. Pomoc bola poskytnutá v plnej výške v rokoch 2020 – 2021.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu a vyhliadky moldavská vláda 19. novembra 2021 požiadala EÚ o novú makrofinančnú pomoc. Komisia na tento účel predložila 4. januára 2022 návrh Rade a Parlamentu.

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 umožňuje použitie makrofinančnej pomoci v celkovej výške 11,6 miliardy EUR vo forme úverov a do 350 miliónov EUR vo forme grantov. Dnes prijatá makrofinančná pomoc pre Moldavsko je druhou novou makrofinančnou pomocou v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu v nadväznosti na makrofinančnú pomoc pre Ukrajinu prijatú 21. februára 2022.