V RTVS a Markíze sa dejú zmeny. Ako sa ale médiám darí po finančnej stránke?

Na slovenskom mediálnom trhu, najmä v oblasti televízneho vysielania, dochádza k zmenám.

Najprv sa v roku 2023 zmenil zdroj príjmov verejnoprávnej RTVS a zrušilo sa financovanie prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. Minulý týždeň parlament odsúhlasil zrušenie RTVS, ktorú nahradí novovzniknutá STVR. Okrem iného sa upravil spôsob voľby členov rady a odsúhlasil sa vznik etickej komisie. V televízii Markíza zase prebieha protest zamestnancov voči zmenám v spravodajstve. V analýze sa preto zameriame na finančné výsledky najväčších televízií – Markízy, TV JOJ, RTVS a TA3.

Kľúčové zistenia:

  • Najväčšie slovenské televízie vlastnia známe mená z prostredia finančných skupín. Spoločnosti prevádzkujúce TV JOJ vlastnia ľudia okolo J&T a Sandberg Capital. Markízu vlastní rodina po nebohom Petrovi Kellnerovi a TA3 zase český podnikateľ Michal Voráček.
  • Najvyššie tržby má televízia Markíza, v roku 2023 dosiahli vyše 130 miliónov eur. V tesnom závese je spoločnosť prevádzkujúca TV JOJ.
  • RTVS je síce výnosmi najväčšia, avšak stojí na dotáciách a donedávna aj na koncesionárskych poplatkoch. Taktiež prevádzkuje okrem televízie aj rozhlas.
  • Najlepšie platenými sú zamestnanci súkromných televízií TV JOJ a Markíza, kde sa priemerný náklad pohybuje nad 4 500 eurami. V RTVS je priemerný náklad na zamestnanca o 1 900 eur nižší.
  • Najmenej zadlženou spoločnosťou je Markíza (47 %). Naopak, najviac zadlženou je spoločnosť C.E.N. (prevádzkovateľ TA3), ktorej cudzie zdroje tvoria vyše 91 % aktív.

Vo vlastníctve známych finančných skupín

Podľa zoznamu držiteľov licencií je na Slovensku vyše 200 programových služieb, ktoré prevádzkujú desiatky spoločností. Zvyčajne ide o regionálne televízie, ktoré sú priamo podporované väčšími okresnými mestami. Najväčšími spoločnosťami zoznamu sú tie, ktoré vysielajú programy celoslovensky, napríklad RTVS, Markíza, TV JOJ či TA3.

Najväčšou je televízia Markíza, ktorú spravuje spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., vlastnená skupinou CME. CME do roku 2020 vlastnili prostredníctvom CME Slovak Holdings B.V. americkí finančníci. V roku 2020 CME odkúpila skupina PPF nebohého Petra Kellnera. Okrem Slovenska pôsobí CME aj na mediálnom trhu v Slovinsku, Bulharsku, Česku a Rumunsku. Konečnými užívateľmi výhod sa po tragickej smrti Petra Kellnera v roku 2021 stali jeho manželka a deti. V Markíze v súčasnosti prebieha protest zamestnancov voči zmenám v sekcii spravodajstva.

Druhým silným hráčom spomedzi spoločností so súkromným kapitálom sú programy patriace pod JOJ Group. Pôvodnú licenciu na TV JOJ drží spoločnosť MAC TV s.r.o., ktorej 100 % vlastníkom je Slovenská produkčná, a.s., významná spoločnosť patriaca do skupiny JOJ Group. Materskou spoločnosťou tejto firmy je JOJ Media House, a. s. Podľa registra partnerov verejného sektora je na konci schémy cyperských firiem Richard Flimel a J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Richard Flimel je tiež partnerom investičnej spoločnosti Sandberg Capital, ktorá takisto vzišla zo štruktúr skupiny J&T.

Najmenšiu spomedzi štyroch spomínaných televízií, televíziu TA3, prevádzkuje spoločnosť C.E.N. s.r.o. Tak ako v prípade Markízy, aj v TA3 nastali v posledných rokoch vo vlastníckej štruktúre výrazné zmeny. Spoločnosť dlhodobo patrila do portfólia skupiny Grafobal známeho slovenského podnikateľa Ivana Kmotríka. Kmotrík ju však v roku 2022 predal spoločnosti Blueberg Media českého podnikateľa Michala Voráčka, ktorý kedysi pôsobil v dozornej rade spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., vydávajúcej denník Pravda. Medzi štatutármi sa nachádza aj bývalá poslankyňa a novinárka Zuzana Martináková. Napriek zmene majiteľa je spoločnosť posledných 7 rokov v strate.

Špecifickým prípadom je Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá je verejnoprávnou televíziou, pričom podáva účtovnú závierku neziskových účtovných jednotiek. Keďže ide o verejnoprávnu inštitúciu, tak nespadá pod žiadne ministerstvo. Kľúčovými orgánmi v rámci RTVS sú rada a generálny riaditeľ. Dlhodobo sa do oboch funkcií volili členovia prostredníctvom jednoduchej väčšiny v parlamente. Po schválení zmien parlamentom by mala voliť generálneho riaditeľa nová rada STVR. Piatich členov rady bude voliť parlament a štyroch ministerstvo kultúry a ministerstvo financií. Okrem toho vznikne etická komisia.

Najvyššie tržby má TV JOJ a Markíza

Z hľadiska tržieb je najväčšou spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, ktorá v roku 2023 dosiahla tržby 132 miliónov eur a oproti predošlému roku ich navýšila o 14 miliónov.

Druhou v poradí je TV JOJ. Sumárne tržby spoločností Slovenská produkčná a MAC TV sú vyše 127  miliónov eur. V roku 2022, keď podali obe spoločnosti poslednú účtovnú závierku, mala Slovenská produkčná tržby vyše 104 miliónov eur a MAC TV vyše 23,1 milióna eur. Obe spoločnosti ešte nepodali účtovnú závierku za rok 2023. Výnimkou je len materská spoločnosť JOJ Media House, a. s., ktorá podala konsolidovanú účtovnú závierku, podľa ktorej jej tržby rástli o vyše 11 miliónov eur na 165 miliónov eur. Konsolidované tržby ale nie sú výpovedný údaj, keďže do skupiny patria aj spoločnosti v zahraničí.

Trojku uzatvára spoločnosť C.E.N., ktorá prevádzkuje televíziu TA3. Jej tržby sú oproti spoločnostiam prevádzkujúcim Markízu či TV JOJ len zlomkové. V roku 2023 boli na úrovni 8,7 milióna eur.

*RTVS je verejnoprávnou inštitúciou a väčšinu „tržieb“ tvoria dotácie a výnosy z koncesionárskych poplatkov

Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá nie je štandardnou súkromnou spoločnosťou, mala v roku 2023 celkové výnosy vyše 150 miliónov eur. Rozhlas mal podiel na celkových výnosoch viac ako 39 miliónov eur.

Za posledné štyri roky výnosy RTVS vzrástli o približne 25 miliónov eur. Najvyššiu časť výnosov pritom tvorila dotácia zo štátneho rozpočtu (prevažne z Ministerstva kultúry SR) a eurofondov, a to vyše 94 miliónov v roku 2023. Zvyšnú časť tvorila úhrada za služby verejnosti, ktorú predstavujú koncesionárske poplatky, ktoré sa od 1.7.2023 zrušili a nahradil ich príjem zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 % hrubého domáceho produktu (HDP). Koncom roka 2023 parlament schválil zmeny a percento znížil na najmenej 0,12 % HDP. Úhrada za služby verejnosti tvorila z celkových výnosov v roku 2023 necelých 30 %, a to 44,5 milióna eur. Menej ako 10 % výnosov, teda 13,5 milióna eur predstavovala reklama a sponzoring.

Zloženie výnosov RTVS

Práve na štruktúre výnosov je najviac viditeľný rozdiel medzi súkromnými televíziami a verejnoprávnou RTVS. V spoločnostiach, ktoré prevádzkujú Markízu či TV JOJ, tvoria výnosy z reklamy väčšinu celkových výnosov. V Slovenskej produkčnej to bolo v roku 2022 vyše 80 %, v MAC TV približne 92 % a v Markíze 70 %. Zároveň to ale treba brať s rezervou, keďže spoločnosti vo výročných správach neuvádzajú metodiku, podľa ktorej výnosy priraďujú do jednotlivých kategórií.

Členenie výnosov prevádzkovateľov súkromných televízií

 

Položka výnosov

2020

2021

2022

2023

Slovenská produkčná

Mediálny priestor, umiestnenie produktov a retransmisie

69 197 395 €

74 231 070 €

82 690 184 €

 

Programové služby

17 062 044 €

16 929 691 €

19 408 539 €

 

Ostatné služby a tovar

725 289 €

1 172 800 €

2 218 937 €

 

Ostatné výnosy

358 538 €

5 431 161 €

6 608 772 €

 

MAC TV

Reklamný čas

19 109 483 €

20 062 462 €

21 506 818 €

 

Retransmisia

2 690 632 €

1 047 860 €

1 076 149 €

 

Ostatné služby

712 643 €

1 003 062 €

580 500 €

 

Ostatné výnosy

1 343 €

12 553 €

76 €

 

Markíza

Tržby z reklamných spotov, sponzoringu, umiestňovania produktov a telenákupu

*84 916 373 €

*94 958 462 €

84 798 921 €

93 380 780 €

Tržby z Voyo SVOD a Web online videa

-

-

6 855 071 €

11 097 530 €

Ostatné

11 518 043 €

15 799 574 €

26 375 619 €

27 668 750 €

*V roku 2020 a 2021 spoločnosť neuvádzala podrobnejšie členenie výnosov ako v neskorších rokoch.

Markíza, ktorá má spomedzi televízií najvyššie tržby, je zároveň najziskovejšou televíziou a posledné 4 roky jej ostalo približne 20 centrov čistého zisku z eura tržieb. Celkový čistý zisk spoločnosti dosiahol v roku 2023 vyše 24 miliónov eur.

Dvojkou z hľadiska ziskovosti je Slovenská produkčná, ktorá v roku 2022 navýšila ziskovú maržu (pomer čistého zisku voči celkovým tržbám) na vyše 10 % zo 7 % v predošlých dvoch rokoch. Čistý zisk spoločnosti tak predstavoval v roku 2022 viac ako 11 miliónov eur. MAC TV je v rokoch 2020 až 2022 ziskovou maržou tesne pod nulou. Strata spoločnosti v roku 2022 dosiahla 109-tisíc eur.

Ziskovosťou je na tom najhoršie spoločnosť prevádzkujúca TA3. C.E.N nebola od roku 2017 ani raz v zisku. Až v roku 2023 spoločnosť prekonala predpandemické tržby z roku 2019. Kumulatívna strata za posledných 7 rokov dosiahla približne 5 miliónov eur.

RTVS má ziskovú maržu dlhodobo okolo nuly. Je potrebné upozorniť, že RTVS je verejnoprávnou inštitúciou a výpočet ziskovej marže je len ilustratívny, nakoľko účelom RTVS nie je tvoriť zisk. Zároveň prevažnú časť tržieb predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu a eurofondov.

Najviac zarábajú zamestnanci Markízy a TV JOJ

Na rozdiel od väčšiny spoločností v ostatných odvetviach tvorí položka osobných nákladov televízií len menšinu hospodárskych nákladov. Kým v Markíze či Slovenskej produkčnej je to približne 12 %, tak v prípade C.E.N. sú to len 4 %. Dôvody sú dva. Prvým je, že časť pracovníkov, ktorá pracuje pre televízie, funguje formou externej spolupráce. Náklady na nich sú zarátané pod nákladmi na služby. Vo výročných správach ale nie je ich počet vždy presne kvantifikovaný. Napríklad C.E.N. má pri nákladoch na služby v roku 2023, ktoré boli vo výške 7,5 milióna eur, uvedenú položku náklady na externých spolupracovníkov, ktoré tvorili 4,6 milióna eur z nákladov na služby.

Druhým dôvodom je fakt, že televízie majú vysoké náklady na rôzne licenčné poplatky a výrobu televíznych relácií. Z výročných správ nie je jasné, či na ich výrobu využívajú televízie externé spoločnosti a pracovníkov. Z toho dôvodu je podiel osobných nákladov nižší.

Najvyšší počet zamestnancov spomedzi televízií má s vysokým náskokom RTVS, ktorá v roku 2023 zamestnávala v priemere 1 583 zamestnancov. Druhou v poradí je Markíza, ktorá zamestnávala 339 zamestnancov. Trojkou je Slovenská produkčná, ktorá ešte v roku 2022 zamestnávala 223 zamestnancov. Zvyšné dve spoločnosti zamestnávali len pár zamestnancov. C.E.N. mala v roku 2023 celkovo 28 zamestnancov a MAC TV mala v roku 2022 len 3 zamestnancov.

Počet zamestnancov v spoločnostiach

Najvyššie náklady na zamestnanca, a teda najvyššie platy, majú v televízii Markíza a v Slovenskej produkčnej. V prvej menovanej dosiahol v roku 2023 priemerný náklad na zamestnanca 4 518 eur. V druhej menovanej to bolo v roku 2022 len o pár eur menej, a to 4 511 eur. Treťou spoločnosťou (aj keď s najnižším počtom zamestnancov) je MAC TV, v ktorej bol priemerný náklad na zamestnanca v roku 2022 necelých 3 200 eur. RTVS, ktorá má najvyšší počet zamestnancov, mala v roku 2023 priemerný náklad na zamestnanca 2 604 eur.

Spomedzi televízií má najnižšie priemerné náklady na zamestnanca spoločnosť C.E.N., a to 1 155 eur mesačne. Oproti ostatným televíziám je počet zamestnancov a priemerný náklad na zamestnanca nízky. Dôvodom sú vyššie spomínaní externí spolupracovníci.