SEPS po prvý raz v histórii uzavrela zmluvy o havarijnej výpomoci so všetkými prepojenými krajinami

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) má po prvý raz vo svojej histórii uzavreté zmluvy o poskytovaní havarijnej výpomoci s prevádzkovateľmi prenosových sústav (PPS), s ktorými má fyzické prepojenie (ČEPS, MAVIR, PSE, UKRENERGO).

Je to ďalší nástroj s ktorým prevádzkovateľ prenosovej sústavy zvyšuje bezpečnú a stabilnú prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenska.

Uzatvorenie zmlúv o poskytovaní havarijnej výpomoci je dôkazom dobrých vzájomných vzťahov prevádzkovateľov prenosových sústav. Umožňuje zmluvným stranám navzájom si poskytnúť regulačnú elektrinu medzi svojimi kontrolnými oblasťami s cieľom predchádzať havarijným situáciám alebo ich zmierniť.  

Havarijná výpomoc je aktivovaná medzi jednotlivými PPS podľa potreby v rôznych intervaloch. So spoločnosťou ČEPS sa tento typ výpomoci dlhodobo nevyužíva, naposledy sme poskytli túto výpomoc dňa 24.6.2021. Jedným z dôvodov je aj pripojenie ČEPS do medzinárodných platforiem MARI a PICASSO. Vďaka tomuto pripojeniu môže ČEPS poskytovať Slovensku výpomoc iba prostredníctvom lokálneho produktu, ktorý nie je zdieľaný cez uvedené platformy. S ostatnými PPS je havarijná výpomoc využívaná podľa potreby.

 

Vyššia miera bezpečnosti aj stability

Prepojenie elektrizačných sústav prináša zvýšenie stability prepojených sústav a bezpečnosti dodávky elektriny pre pripojené subjekty (napríklad nemocnice, firmy, školy...). „Plne funkčná a vzájomne prepojená sústava v rámci Európy je nevyhnutná pre rozvoj energetických trhov a pre zachovanie bezpečnosti dodávok,“ uvádza Silvia Čuntalová, vrchná riaditeľka SED a obchodu a ďalej dodáva: „dochádza tu ku koordinácii prevádzky jednotlivých PPS ako v normálnom stave, tak aj pri stavoch núdze a stave obnovy. Zároveň prináša zvýšenie konkurencieschopnosti a zabezpečenie spoľahlivosti dodávok elektriny.“

Ak PPS nie je schopný vlastnými zdrojmi zaistiť stabilnú frekvenciu (nedokáže  vyregulovať nedostatok alebo prebytok výkonu), s cieľom predísť núdzovému stavu môže požiadať susediaceho PPS o havarijnú výpomoc. V takýchto prípadoch dispečeri PPS rozhodujú o dostupnosti cezhraničných kapacít a dostatku regulačných zdrojov v sústave na poskytnutie havarijnej výpomoci, t.j. zvýšenie výroby alebo odberu.

V súčasnosti nejestvuje právna povinnosť pre PPS susediacich krajín mať uzatvorené zmluvy o havarijnej výpomoci.  Sú uzatvárané na dobrovoľnej báze ako výsledok rokovaní a dobrých bilaterálnych vzťahov.