Rada prijala právny predpis na posilnenie ochrany zemepisných označení potravín a nápojov

Rada formálne prijala nariadenie, ktorým sa zlepšuje ochrana zemepisných označení a iné systémy kvality pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky, a to online aj offline, pričom sa zároveň zjednodušuje postup zápisu zemepisných označení do registra.

Nariadenie prinesie hmatateľné výhody vidieckemu hospodárstvu a ochráni gastronomické dedičstvo EÚ v celom svete.

Hlavné zlepšenia

Medzi zlepšenia existujúceho systému zemepisných označení patrí:

  • posilnenie úlohy skupín výrobcov tým, že sa im udelí právomoc a zodpovednosť za riadenie ich zemepisných označení vrátane zastupovania ich členov v rámci sietí pre presadzovanie práv duševného vlastníctva
  • možnosť členských štátov určiť skupiny výrobcov za „uznané skupiny výrobcov“ s výlučnými právami, ktoré sa majú uplatňovať v mene všetkých výrobcov výrobku označeného zemepisným označením
  • opätovné potvrdenie úlohy Komisie pri skúmaní žiadostí o registráciu výrobkov ako zemepisných označení
  • väčšia ochrana zemepisných označení, a to aj online, v rámci doménových mien, ktoré obsahujú zemepisné označenia, prostredníctvom geografického blokovania, na tento účel bol Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) poverený zriadením informačného a výstražného systému v oblasti doménových mien
  • väčšia ochrana názvu zemepisného označenia označujúceho zložku, ak sa používa v názve súvisiacej spracovanej potraviny, v týchto prípadoch bude potrebné oznámiť to uznaným skupinám výrobcov a uviesť percentuálny podiel zložky

Ďalšie kroky

Nariadenie sa teraz podpíše a uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jeho uverejnení.

Kontext

Zemepisné označenia sú práva duševného vlastníctva, ktoré chránia názvy výrobkov so špecifickými črtami alebo vlastnosťami alebo špecifickou povesťou a ktoré súvisia s oblasťou ich výroby.

Tieto výrobky sú chránené pred kopírovaním alebo podvodom, zatiaľ čo geografický systém zaručuje, že boli vyrobené v súlade s prísnymi normami v ich regióne pôvodu.

Názvy agropotravinárskych výrobkov a vín sú chránené ako chránené označenia pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenia (CHZO) a názvy liehovín ako zemepisné označenia (ZO). Medzi známe príklady patrí Parmigiano Reggiano, Champagne, olivy Kalamata, poľská vodka, Queso Manchego a Gruyère.

Európska únia chráni aj zaručené tradičné špeciality (ZTŠ). Ide o názvy poľnohospodárskych výrobkov, ktoré zdôrazňujú tradičné aspekty výrobku bez toho, aby boli spojené s konkrétnou zemepisnou oblasťou. Známymi príkladmi sú Pizza Napoletana a Vieille Kriek.

Týmito systémami kvality sa výrobcom poskytuje konkurenčná výhoda tým, že im tak umožňuje lepšie uvádzať svoje výrobky na trh a zvyšovať ich predaj, a to aj s podporou miestnych skupín výrobcov.