Rada schválila závery o štatistike

Rada schválila závery o štatistike EÚ, v ktorých víta pokrok dosiahnutý pri zabezpečovaní porovnateľnej a spoľahlivej štatistiky v záujme lepšej tvorby politík a poskytuje usmernenia pre ďalšiu prácu.

V záveroch sa víta pokrok dosiahnutý v súvislosti s informačnými požiadavkami v hospodárskej a menovej únii a s kvalitou štatistiky pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe a Pakt stability a rastu.

Okrem toho sa v záveroch uvádzajú dosiahnuté výsledky v súvislosti s poskytovaním štatistických ukazovateľov na účely plnenia cieľov udržateľného rozvoja, pokrok dosiahnutý v oblasti podnikovej štatistiky a štatistická reakcia na krízy.

Predovšetkým sa v nich víta skutočnosť, že Európsky štatistický systém (ESS) a Európsky systém centrálnych bánk naďalej poskytujú včasnú a účinnú štatistickú podporu pre reakciu EÚ na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine, a to najmä pokiaľ ide o štatistiku týkajúcu sa energetiky.

Pokiaľ ide o budúcnosť, v záveroch sa podporuje rýchle a úplné vykonávanie zmeneného nariadenia o energetickej štatistike a včasné prijatie revízie nariadenia (EÚ) č. 223/2009 o európskej štatistike. V záveroch sa tiež berie na vedomie návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 691/2011 s cieľom rozšíriť škálu environmentálnych ekonomických účtov na nové moduly a nedávny návrh Komisie na nové nariadenie o podnikovej štatistike trhu práce.

Kontext a ďalšie kroky

Vzhľadom na význam vysokokvalitnej, porovnateľnej a spoľahlivej štatistiky pre tvorbu hospodárskej politiky EÚ, a najmä pre koordináciu hospodárskej politiky, Rada každý rok na jeseň schvaľuje závery o štatistike EÚ.

Rada vo svojich záveroch skúma pokrok dosiahnutý v súvislosti so štatistickými prioritami stanovenými na zasadnutí Rady ECOFIN v predchádzajúcom roku a poskytuje usmernenia pre ďalšiu prácu.