VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV UPOZORNIL NA NEDOSTATKY NÁVRHU ZÁKONA O FIDUCIÁRNOM VYHLÁSENÍ VO SVETLE JUDIKA

Verejný ochranca práv sa koncepčnou a ľudskoprávnou pripomienkou zapojil do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo leg. procesu: LP/2023/62) (ďalej len „návrh zákona“), ktorý vypracovalo Ministerstvo spravodlivos

Privítal, že ministerstvo navrhuje upraviť oprávnenia dôverníka konať v životných situáciách, do ktorých sa dostane človek, ktorý si dôverníka určil. „Je dobré, že ministerstvo pamätalo na situácie akou je choroba, nespôsobilosť na právne úkony, úmrtie rodiča dieťaťa, správa dedičstva pre prípad smrti, zastupovanie v bežných veciach alebo právo poberať ošetrovné.“

Na druhej strane verejný ochranca práv upozorňuje, že „vo svetle ľudskoprávneho štandardu, ktorý nedávno nastavil Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „Súd) vo veci Fedotova proti Ruskej federácii, by v obdobnom prípade voči Slovenskej republike mohli byť takto nastavené životné situácie považované za nedostatočné. Súd vo svojej judikatúre žiada adekvátnu právnu ochranu homosexuálnych párov, ktorá zahŕňa

(a) materiálne povinnosti partnerov (napríklad vyživovacia povinnosť, daňové otázky),

(b) morálne povinnosti partnerov (vzájomné práva a povinnosti), ale aj

(c) uznanie vzťahu partnerov vo vzťahu k orgánom štátu (napr. priznanie práva cudzinca na pobyt odvodené od partnera; právo svedka odoprieť výpoveď voči partnerovi v trestnom konaní).

 Verejný ochranca práv je taktiež presvedčený, že by Súd mohol konštrukt fiduciárneho vyhlásenia ako taký považovať za nedostatočný, keďže citujúc rozhodnutie Súdu „cieľom uznania vzťahu párov rovnakého pohlavia má byť zaštítenie týchto párov legitimitou a posilnenie ich inklúzie v spoločnosti tak, aby sa obmedzovala stigmatizácia na základe sexuálnej orientácie“.

 Verejný ochranca práv, testujúc predložený návrh zákona s ľudskoprávnymi požiadavkami v zmysle existujúcej judikatúry, identifikoval nesúlad najmä v týchto otázkach:

 

  • fiduciárne vyhlásenie ako jednostranný právny úkon, je úkonom, ktorý nie je konštituovaný ako zväzok,
  • inštitút fiduciárneho vyhlásenia nie je vyhradený len párom (rovnakého pohlavia), ale je určený širokej a rôznorodej skupine osôb v rôznych životných situáciách, vrátane osôb v príbuzenskom vzťahu,
  • za dôverníka môže byť ustanovená nielen jedna, ale viacero osôb, čo je v rozpore s princípom monogamie zväzkov,
  • úroveň publicity, spojená s praktickou realizáciou fiduciárneho vyhlásenia nenaplní štandardy, ktoré očakáva Súd (napr. obmedzovanie stigmatizácie v spoločnosti; zvýraznenie osobnej a spoločenskej identity párov; posilnenie inklúzie v spoločnosti).

 

Podrobné znenie pripomienok nájdete v liste zo dňa 07.03.2023 adresovanom ministrovi spravodlivosti - https://vop.gov.sk/wp-content/uploads/2023/03/LP_2023_62-pripomienky.pdf