Valné zhromaždenie Tatra banky

Akcionári Tatra banky na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2016, rozdelenie zisku a výplatu dividend, vykonali voľbu člena dozornej rady a rozhodli o zmene stanov.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk
z minulých rokov v celkovej výške 124 792 882 €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil
zisk za rok 2016 vo výške 126 582 666 € .
Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 1 552 €,
na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej
výške 7 760 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej
výške 7,76 €.
Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o.