Rada prijala Program InvestEU

Rada dnes prijala InvestEU, nový investičný program EÚ.

Novým programom sa spájajú rôzne finančné nástroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu investícií v EÚ. V nadväznosti na úspech Európskeho fondu pre strategické investície sa uvedený program zameriava na mobilizáciu verejných a súkromných investícií v EÚ prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy EUR, ktorou sa podporia investičné projekty finančných partnerov, ako sú skupina Európskej investičnej banky (EIB), národné podporné banky a medzinárodné finančné inštitúcie.

Vďaka multiplikačnému účinku sa očakáva, že Program InvestEU v nasledujúcich siedmich rokoch zmobilizuje dodatočné investície vo výške viac ako 370 miliárd EUR, čím prispeje k oživeniu hospodárstva a strednodobým a dlhodobým politickým prioritám EÚ vrátane zelenej a digitálnej transformácie.

João Leão, minister financií Portugalska
Mobilizácia investícií v Európe má z hľadiska oživenia hospodárstva a dosiahnutia našich dlhodobých cieľov kľúčový význam. Program InvestEU bude v tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu tým, že pomôže financovať projekty, ktorými sa prispieva k budovaniu ekologickejších a digitálnejších spoločností, podporuje inovácia a MSP a posilňuje sociálne začlenenie. Teším sa na rýchly proces implementácie, ktorý je potrebný na to, aby sa prvé projekty využívajúce Program InvestEU mohli čo najskôr začať realizovať.

João Leão, minister financií Portugalska
Rozpočtová záruka EÚ sa orientačne rozdelí medzi štyri segmenty politiky Programu InvestEU takto:

Udržateľná infraštruktúra (napríklad projekty v oblasti udržateľnej energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, dopravy a obehového hospodárstva): 37,8 %
Výskum, inovácia a digitalizácia (napríklad využívanie výsledkov výskumu na trhoch, projekty v oblasti umelej inteligencie): 25,1 %
MSP (uľahčenie prístupu MSP k financovaniu): 26,4 %
Sociálne investície a zručnosti (napríklad projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, sociálneho bývania a zdravotnej starostlivosti): 10,6 %
Investície, ktoré majú pre EÚ strategický význam, možno tiež podporovať v rámci všetkých segmentov politiky.

S cieľom podporiť zelenú transformáciu v EÚ aspoň 30 % investícií v rámci Programu InvestEU prispeje k opatreniam EÚ v oblasti klímy. Schémou na spravodlivú transformáciu, ktorá sa zavedie horizontálne vo všetkých segmentoch politiky, sa budú podporovať územia najviac postihnuté procesom prechodu zameraným na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy.

Okrem toho, aby investičné projekty získali finančné prostriedky, musia dodržiavať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“, čím sa zabezpečí, že nebudú poškodzovať environmentálne ciele EÚ.

Programom InvestEU sa tiež umožní poskytovanie kapitálovej podpory pre MSP negatívne ovplyvnené krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 za predpokladu, že neboli v ťažkostiach z hľadiska štátnej pomoci už na konci roka 2019.

Členské štáty budú môcť využívať Program InvestEU na vykonávanie časti svojich plánov podpory obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Okrem toho budú mať aj možnosť nasmerovať niektoré zo svojich štrukturálnych fondov do Programu InvestEU s cieľom mobilizovať dodatočné investície.

Ďalšie kroky
Očakáva sa, že nariadenie, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU, nadobudne účinnosť začiatkom apríla; Komisia potom dokončí potrebné postupy s implementujúcimi partnermi.

Do polovice roka 2021 by mali mať spoločnosti a realizátori projektov možnosť začať sa uchádzať o financovanie.