Súdny dvor EÚ: vymenovanie piatich sudcov a jedného generálneho advokáta

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali štyroch sudcov a jedného generálneho advokáta Súdneho dvora a jedného sudcu Všeobecného súdu.

Nominácie sú súčasťou čiastočnej obmeny zloženia Súdneho dvora, keďže 6. októbra 2021 uplynie funkčné obdobie 14 sudcov a 6 generálnych advokátov.

Pán Miroslav Gavalec (Slovensko) a pani Octavia Spineanu-Matei (Rumunsko) boli vymenovaní za sudcov Súdneho dvora na prvé funkčné obdobie.

Funkčné obdobie pána Niila Jääskinena (Fínsko) a pána Larsa Baya Larsena (Dánsko) ako sudcov Súdneho dvora bolo obnovené.

Funkčné obdobie pani Juliane Kokottovej (Nemecko) ako generálnej advokátky Súdneho dvora bolo obnovené.

Uvedení štyria sudcovia a generálna advokátka Súdneho dvora boli vymenovaní na funkčné obdobie, ktoré sa začína 7. októbra 2021 a končí 6. októbra 2027.

Toto rozhodnutie o vymenovaní nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Všeobecný súd
Pán David Petrlík (Česko) bol vymenovaný za sudcu Všeobecného súdu ako náhrada za pána Jana Passera, ktorý bol vymenovaný za sudcu Súdneho dvora, na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 31. augusta 2025.

Toto rozhodnutie o vymenovaní nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kontext

Súdny dvor Európskej únie sa skladá z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Sudcovia a generálni advokáti sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po porade s výborom, ktorý poskytuje stanovisko k vhodnosti potenciálnych kandidátov vykonávať príslušné funkcie. Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Súdneho dvora musia spĺňať predpoklady požadované na výkon najvyšších sudcovských funkcií vo svojich krajinách alebo byť uznávanými odborníkmi v oblasti práva. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Všeobecného súdu musia spĺňať predpoklady požadované na výkon vysokých sudcovských funkcií.