TIMSS 2019 - Výsledky medzinárodného merania vedomostí a zručností

V roku 2019 sa realizoval na Slovensku v poradí už štvrtý cyklus medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zameranej na hodnotenie matematiky a prírodných vied v 4. ročníku základných škôl

Do elektronickej formy testovania eTIMSS 2019 sa na Slovensku zapojilo  157 základných škôl, 374 učiteľov, 4 247 žiakov a ich rodičov, z toho bolo 2 087 dievčat a 2 160 chlapcov. Priemerný vek žiakov bol 10,4 roka. Medzinárodné meranie TIMSS sa uskutočňuje každé 4 roky. Testovanie realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v čase od             13. do 24. mája 2019.

Do medzinárodného testovania TIMSS 2019  pre 4. ročník sa zapojilo celkovo viac ako 335 000 žiakov a ich rodičov, 22 000 učiteľov a približne 11 000 riaditeľov škôl z 58 krajín (z toho 24 krajín EÚ a 29 krajín OECD) a 6 samostatných geografických regiónov sveta. 

Medzinárodné porovnanie výsledkov Slovenska v  TIMSS 2019

Slovenskí žiaci 4. ročníka základných škôl dosiahli v medzinárodnom teste z  matematiky v roku 2019 skóre 510 bodov, čo je významne lepší výsledok v porovnaní s priemerom škály TIMSS (500 bodov).  V porovnaní s predchádzajúcim meraním v roku 2015, keď slovenskí žiaci dosiahli v matematike 498 bodov, sa naši žiaci v TIMSS 2019 významne zlepšili až o 12 bodov.

V  prírodných vedách dosiahli naši 10-roční žiaci v TIMSS 2019 ešte vyššie skóre, 521 bodov, čo aj v tomto prípade potvrdilo významne vyšší výsledok ako priemer škály TIMSS. Výsledok slovenských žiakov je v roku 2019 na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim cyklom v roku 2015.

"Veľmi oceňujem, že sme zlepšili výsledky našich žiakov v matematike, ako aj to, že sme znížili podiel žiakov, ktorí dosahujú najslabšie výsledky. Našim učiteľom za to patrí pochvala. Vidíme ale, že stále máme pred sebou kus cesty, aby sme zlepšili zručnosti a vedomosti našich žiakov v matematike a prírodných vedách. Považujem to za jeden zo spôsobov, ako napomôcť ich uplatneniu v dospelom živote a podporiť aj ich konkurencieschopnosť," zhodnotil výsledky merania minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. 

Výsledky Slovenska v  matematike a prírodných vedách v porovnaní s krajinami EÚ a OECD

V porovnaní s krajinami EÚ a OECD v matematike však dosiahli žiaci Slovenskej republiky (510 bodov) výsledok štatisticky významne nižší ako je priemer zúčastnených krajín  (527 bodov) aj krajín OECD (529 bodov). V matematike sú naši 10-roční žiaci výkonovo porovnateľní so žiakmi  v Austrálii, Bulharsku, Taliansku, Kanade, Chorvátsku, Malte a Španielsku. Nižší výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z 3 krajín EÚ/OECD. Naopak, významne lepšie výsledky dosiahli žiaci z 22 krajín EÚ/OECD.

prírodných vedách dosiahli žiaci Slovenskej republiky (521 bodov) výsledok porovnateľný s priemerom zúčastnených krajín  (522 bodov) aj OECD (526 bodov) (Príloha 1). V prírodných vedách sme na rovnakej úrovni vedomostí ako žiaci v Maďarsku, Írsku, Turecku, Chorvátsku, Kanade, Dánsku, Rakúsku, Bulharsku, Severnom Írsku, Holandsku, Nemecku a na Cypre.  Nižší výkon ako slovenskí žiaci dosiahli žiaci z 8 krajín EÚ/OECD, naopak významne lepšie výsledky dosiahli žiaci z 12 krajín EÚ/OECD.

Naši žiaci sa v roku 2019 významne zlepšili vo vedomostiach a zručnostiach v matematike oproti nameraným výsledkom na Slovensku v rokoch 2015 a 2007. V matematike sa výkon slovenských žiakov v poslednom meraní zlepšil oproti roku 2015 až o 12 bodov, oproti roku 2007 sa zvýšil až o 14 bodov. Výsledok žiakov bol v roku 2019 porovnateľný s výkonom v matematike v roku 2011. Aj napriek významnému zvýšeniu skóre v roku 2019, vo všetkých štyroch cykloch merania TIMSS sú dlhodobo výsledky slovenských žiakov v matematike pod úrovňou priemeru krajín EÚ aj OECD.

V prírodných vedách dosiahli naši žiaci v roku 2019 porovnateľný výsledok s predchádzajúcim cyklom v roku 2015 aj s rokom 2007. V porovnaní s cyklom v roku 2011 je úroveň aktuálneho dosiahnutého skóre žiakov SR významne nižšia. Je potešiteľné, že výsledky našich žiakov v prírodných vedách v roku 2019 dosahujú úroveň priemeru krajín EÚ aj OECD.

Najnižšia a najvyššia výkonnostná úroveň v matematike a prírodných vedách

V matematike môžeme v štúdii TIMSS 2019 konštatovať štatisticky významný pokles počtu slovenských žiakov v rizikovej skupine v porovnaní s predchádzajúcim cyklom v roku 2015. Do tejto najnižšej výkonnostnej skupiny však u nás stále patrí viac ako štvrtina žiakov 4. ročníka (29 % žiakov), hoci došlo k významnému zníženiu oproti roku 2015 (35 % žiakov). Približne 20 % žiakov dosahuje len nízku vedomostnú úroveň, ktorá zodpovedá základným matematickým vedomostiam a zručnostiam a 9 % žiakov v SR nedosahuje ani nízku úroveň a nemá tak ani základné matematické vedomosti a zručnosti. V priemere krajín EÚ predstavuje rizikovú skupinu 24 % žiakov a v priemere OECD je to 25 % žiakov.