Experimentálne regulačné prostredia a doložky o experimentálnom režime ako nástroje lepšej regulácie

Rada dnes prijala závery o úlohe experimentálnych regulačných prostredí a doložiek o experimentálnom režime ako nadčasovom, odolnom a udržateľnom regulačnom rámci EÚ priaznivom pre inováciu.

Experimentálne regulačné prostredia sú definované ako konkrétne rámce, ktoré tým, že poskytujú štruktúrované prostredie pre experimentovanie, umožňujú v prípade potreby v reálnom prostredí testovanie inovačných technológií, výrobkov, služieb alebo prístupov – v súčasnosti najmä v kontexte digitalizácie – a to na obmedzený čas a v obmedzenej časti odvetvia alebo oblasti pod regulačným dohľadom, čím sa zabezpečí uplatňovanie primeraných záruk.

Doložky o experimentálnom režime, ktoré sú často právnym základom experimentálneho regulačného prostredia, sa definujú ako právne ustanovenia, ktoré umožňujú orgánom povereným vykonávaním a presadzovaním právnych predpisov uplatňovať v jednotlivých prípadoch určitý stupeň flexibility v súvislosti s testovaním inovačných technológií, výrobkov, služieb alebo prístupov.

Rada v záveroch zdôrazňuje, že experimentálne regulačné prostredia môžu ponúknuť významné príležitosti predovšetkým na inováciu a rast pre všetky podniky, najmä pre MSP vrátane mikropodnikov a startupov, v priemysle, službách a iných sektoroch.

Rada preto nabáda Komisiu, aby pri vypracúvaní a revízii právnych predpisov naďalej zvažovala používanie doložiek o experimentálnom režime na základe individuálneho posúdenia, a aby tiež hodnotila používanie týchto doložiek v hodnoteniach ex post a kontrolách vhodnosti na základe výmeny informácií s členskými štátmi.

Napokon vyzýva Komisiu, aby predložila výsledky uvedeného hodnotenia v prvom polroku 2021 a praktické odporúčania týkajúce sa možného budúceho používania experimentálnych regulačných prostredí a doložiek o experimentálnom režime na úrovni EÚ v druhom polroku 2021.