Čo prináša revizía smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Nová verzia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá významným spôsobom ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu, bola dnes zverejnená v Úradnom vestníku EÚ.

Nová právna úprava vstúpi do platnosti 18. 12. 2018 – 20 dní po zverejnení v úradnom vestníku a Slovensko je povinné ju implementovať do augusta 2020.

Smernica prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) a po prvýkrát aj platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu na sociálnych sieťach (napr. Facebook)

Najvýraznejšou zmenou je zavedenie regulácie video obsahu na platformách pre zdieľanie videí. Zámerom členských štátov EÚ je v spolupráci s platformami chrániť maloletých užívateľov internetu pred nebezpečným obsahom v on-line prostredí, ale aj bojovať proti obsahu podnecujúcemu k nenávisti, rasizmu, k propagácii terorizmu, a k šíreniu detskej pornografie. Revízia zavádza aj základné pravidlá transparentnosti pre videoreklamu, ktorú tieto platformy zobrazujú svojím užívateľom. Prístup k regulácii však bude inovatívny, založený na princípe koregulácie, teda regulácie, ktorá spája štátnu reguláciu so samoregulačnými mechanizmami platforiem.

Ďalšou zmenou je posilnenie ochrany maloletých v televíznych službách a službách na požiadanie, keď bude zavedená rovnaká miera ochrany naprieč oboma typmi služieb. Zmenu ocenia predovšetkým rodičia maloletých detí, ktorí budú mať k dispozícii popri súčasnému zobrazovaniu vekovej vhodnosti programu aj dodatočné informácie o tom, aký konkrétny nevhodný obsah sledovaný program prináša.

Revízia  podporuje aj európsky audiovizuálny obsah (vrátane slovenského). Naprieč EÚ sa pre služby na požiadanie (napríklad Netflix) zavádza 30 % kvóta pre európske diela a ich povinné prominentné umiestnenie v službe. Okrem toho sa rozšíria možnosti národných filmových fondov (napr. Audiovizuálny fond v SR) ako prostredníctvom finančných príspevkov zapojiť globálne spoločnosti - zahraničných televíznych vysielateľov a služby na požiadanie zmerané na slovenské publikum, do financovania lokálneho napr. slovenského obsahu.

Z pohľadu televízneho diváka sú zaujímavé zmeny v oblasti reklamy, pretože revidovaná smernica ich chráni pred nadmernou reklamou počas sledovania televíznych programov. V tejto oblasti nastáva vzhľadom na posun na trhu čiastočná liberalizácia. Jednou z najviditeľnejších zmien je úprava súčasných 20 % podielu reklamy v jednej hodine (tzn. 12 min/hodina) na dva 20 % limity v dlhšom časovom trvaní, čo dáva televíznym vysielateľom väčšiu flexibilitu pri zaraďovaní reklamy počas divácky najatraktívnejších časových úsekov.

Smernica kladie dôraz aj na ďalšie oblasti, ako napríklad zvyšovanie mediálnej gramotnosti verejnosti, ako kľúčového predpokladu boja s negatívnymi dopadmi digitálnych médií. Ďalšou oblasťou je multimodálny prístup (napr. titulky pre osoby so sluchovým postihnutím) k televíznym službám a službám na požiadanie. Smernica tiež zavádza prísnejšie pravidlá pre  obsah podnecujúci nenávisť (tzv. „hate speech“).

Revízia zavádza aj základné pravidlá nezávislosti národných regulačných orgánov. V neposlednom rade sa taktiež výrazne posilňuje pozícia ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), združenia mediálnych regulačných orgánov zo všetkých krajín EÚ a poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Prehľad vybraných hlavných zmien v pravidlách AVMS:

 

Pozn.: týka sa televíznych vysielateľov (TV), služieb na požiadanie (VOD) a platforiem pre zdieľanie videí (VSP)

 

 

Oblasť

Služby

Súčasné EÚ pravidlá

Nové EÚ pravidlá

Princíp krajiny pôvodu (službu reguluje iba jedna krajina)

TV, VOD, VSP

Základný princíp pre TV, VOD

Zostáva základným princípom pre TV/VOD (výnimka pre cezhraničné finančné príspevky) a po novom aj VSP

Postavenie samo a ko-regulácie

TV, VOD, VSP

Všeobecná povinná podpora štátov takýchto mechanizmov

Posilnenie:

 • povinnosť štátov aktívnejšie podporovať samo a koreguláciu,

 •  

 • zavedenie základných kritérií pre tieto mechanizmy,

 • možnosť prijímania kódexov na úrovni EÚ.

Stanovovanie jurisdikcie

TV, VOD, VSP

Pravidlá stanovovania jurisdikcie a veľmi ťažko použiteľné cezhraničné procedúry v prípade zneužitia

Aktualizované pravidlá:

 • stanovovania jurisdikcie (nové pravidlá pre VSP),

 • funkčnejšie cezhraničné procedúry

 • nová verejnosti dostupná, jurisdikčná databáza.

Regulácia VSP

VSP

Len základné pravidlá mimo AVMS

Zavedenie regulácie VSP prostredníctvom systému ko-regulácie pre:

 • reklamu,

 • obsahy podnecujúce k nenávisti,

 • obsahy ohrozujúce maloletých,

 • a iný protiprávny obsah (napr. terorizmus).

Kvóta pre európske diela

VOD

Všeobecná povinnosť podporovať európske

diela, ale bez stanovených minimálnych pravidiel

Povinná 30 % kvóta pre európske diela

Prominentné umiestnenie európskych diel

VOD

Prominentné umiestnenie európskych diel

Finančné príspevky pre národné podporné fondy

TV, VOD

Možnosť stanovenia finančných príspevkov na národnej úrovni

Možnosť stanovenia finančných príspevkov od zahraničných spoločností cielen&yacu