Školstvo chce napraviť chyby

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo prípravu nových výziev, reštartuje podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja a vyhlasuje aj ďalšie výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou (VA) ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI spoločne zavŕšili náročný proces prípravy reštartu systému podpory výskumno-vývojových projektov z OP VaI.

Ako prvé sa vyhlasuje 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja spoločne s 2 výzvami na podporu mobilizácie RIS3 tímov a 1 výzvou na podporu nadnárodných centier excelentnosti. Celková alokácia 8 vyhlasovaných výziev je 349,5 mil. EUR. Cieľom MŠVVaŠ SR a VA bolo zapracovať do systému všetky potrebné prvky, ktoré umožnia transparentným a otvoreným spôsobom podporiť len tie najkvalitnejšie výskumno-vývojové projekty.

Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. MŠVVaŠ SR a VA sa pritom striktne riadia aj Akčným plánom na zvýšenie transparentnosti EŠIF, ktorý schválila vláda SR ešte v roku 2017.

Nový systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie prešiel úspešne validáciou zo strany Orgánu auditu Ministerstva financií SR, o čom bola informovaná Európska komisia dňa 30. 7. 2018.

Členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI boli vypracované a schválené úplné nové hodnotiace a výberové kritériá. V rámci diskusie s partnermi v Rade Výskumnej agentúry a Stálej komisii pre Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie boli vypracované nové výrazne prísnejšie kritériá pre odborných hodnotiteľov. Tieto boli v plnej miere uplatnené v novej výzve na odborných hodnotiteľov, ktorá bola zverejnená na webom sídle OP VaI a VA dňa 28. 5. 2018.

Nanovo boli zadefinované vstupné podmienky pre podnikateľské subjekty, ktoré umožňujú žiadať o nenávratný finančný príspevok len tým, ktorí majú reálne skúsenosti s realizáciou výskumno-vývojových aktivít a súčasne plnia aj ďalšie podmienky v oblasti ekonomickej a finančnej stability podniku, minimálnej dĺžky existencie, relevantných predmetov činnosti zapísaných v OR SR v dostatočnom časovom predstihu a súčasne pre každého uchádzača platí podmienka disponovať osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Z dôvodu lepšieho zacielenia finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácie na konkrétne témy namiesto jednej všeobecnej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa vyhlasuje 5 tematicky orientovaných výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v 5 doménach inteligentnej špecializácie:

  1. Dopravné prostriedky pre 21. storočie 63 072 000 eur (zdroj EÚ)

  2. Priemysel pre 21. storočie 107 712 000 eur (zdroj EÚ)

  3. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 47 520 000 eur (zdroj EÚ)

  4. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 33 696 000 eur (zdroj EÚ)

  5. Zdravé potraviny a životné prostredie 36 000 000 eur (zdroj EÚ)

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 288 mil. EUR.

Cieľom výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov, a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Žiadatelia musia klásť dôraz na to, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

 Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska.“

MŠVVaŠ SR a VA zvolili časovo náročný spôsob prípravy nových výziev tak, aby sa neopakovali chyby z minulosti. Súčasne aj samotný proces definovania jednotlivých pravidiel a podmienok, ktoré budú uplatnené v nových výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, bol realizovaný transparentným a otvoreným spôsobom a výlučne formou intenzívneho odborného dialógu so zástupcami odbornej verejnosti.