Rieka Nitra je stále znečistená ortuťou a ďalšími nebezpečnými látkami!

Analýzy vzoriek vôd z rieky Nitra opätovne potvrdili nadlimitnú koncentráciu viacerých nebezpečných látok. Z pohľadu ochrany zdravia a životného prostredia predstavujú najväčší problém zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých organických látok. Vzorky odobrali koncom minulého roku pracovníci

Na zaťaženie rieky Nitry ortuťou upozorňujeme už roky. Tentokrát sme sa sústredili na porovnanie kvality vôd v rieke nad a pod výpustom chemickej firmy Fortischem v Novákoch. V mieste nad výpustom sme nezistili žiadne prekročenie limitov ortuti, ani iných sledovaných látok. Za to na všetkých troch odberných miestach pod závodom, sme zaznamenali nadlimitné koncentrácie ortuti a to kontinuálne, počas všetkých troch odberových dní,” konštatovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Vzorky vôd z rieky Nitra odoberali zamestnanci organizácie Greenpeace počas troch dní na prelome novembra a decembra 2017 (27. a 29. novembra, ako aj 1. decembra.2017). Odbery realizovali na štyroch rôznych miestach tak, aby celkovo zmapovali 18 kilometrov toku rieky nad i pod výpustom firmy Fortischem Nováky.

Podľa Nariadenia vlády SR z roku 20101 je najvyššia prípustná koncentrácia ortuti v povrchových vodách 0,07 μg/l. Na troch miestach pod výpustom odpadových vôd firmy Fortischem, konkrétne v Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch a v Partizánskom, však koncentrácie ortuti vo vode dosahovali hodnoty od 6,07 μg/l do 1,01 μg/l. Ortuť pritom patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú škodlivé pre živé organizmy i v tom najmenšom množstve. Naše analýzy teda opätovne ukazujú, že problém so znečistením vôd rieky Nitra pokračuje. Zlepšeniu stavu nepomáha ani nové povolenie na vypúšťanie odpadových vôd pre spoločnosť Fortischem, ktoré firme až do konca roku 2021 umožňuje do rieky vypúšťať odpadové vody s vysokým obsahom ortuti na úrovni 0,1 μg/l. Ide o najvyššie možné množstvo ortuti aké slovenská legislatíva definuje” dodala Ivana Kohutková.

Riaditeľka Greenpeace Slovensko v tejto súvislosti upozornila aj na ďalšie nebezpečné látky nájdené vo vzorkách odobraných pod výpustom firmy Fortischem v Novákoch. Tie totiž obsahovali aj vysoké množstvá halogénových organických látok, ako je napr. karcinogénny vinylchlorid (dosahoval koncentrácie medzi 4, 75 μg/l - 335 μg/l), či chloroform (v koncentráciách medzi 10, 3 μg/l – 19,6 μg/l), ktorý je toxický pri vdýchnutí, nebezpečný pri požití a predpokladá sa aj jeho negatívny účinok na rozmnožovaciu sústavu.

Organizácia Greenpeace Slovensko je presvedčená, že výraznejšie zlepšenie kvality vôd v SR je možné dosiahnuť len kombináciou viacerých opatrení na úseku prevencie znečistenia, prísnej kontroly vypúšťania odpadových vôd z konkrétnych prevádzok, odstránením rôznych výnimiek a prechodných opatrení, ako aj celkovým sprísnením sankcií za znečisťovanie vôd.