Regulácia neprinesie zníženie cien potravín

Pod vplyvom ekonomických i spoločenských turbulencií v roku 2022 sa pravidelne objavujú politické iniciatívy smerujúce k legislatívnej regulácii obchodných marží či cien potravín.

Analýzy a relevantné diskusie na úrovni fundovaných odborníkov však ukazujú, že cenová regulácia by
poškodila fungovanie celej agropotravinárskej vertikály a v konečnom dôsledku prinesie negatívny
efekt aj pre slovenské domácnosti.

Slovenskí obchodníci združení vo Zväze obchodu SR sú otvorení odbornej diskusii a aktívne sa
podieľajú na návrhoch podporných a systematických riešení zameraných na zmiernenie dopadov
inflácie.

Situácia na trhu sa postupne stabilizovala a vzhľadom na klesajúcu mieru inflácie a pozitívnu prognózu
NBS nie sú potrebné žiadne intervencie štátu do trhových mechanizmov v oblasti cien potravín. Zväz
obchodu SR odmieta akúkoľvek cenovú reguláciu trhu s potravinami a stotožňuje sa s podpornými
riešeniami a stimulmi pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Podmienky cenovej regulácie vrátane
kompetencií cenových orgánov jasne stanovuje už platný zákon o cenách, pričom žiadny legitímny
dôvod na vykonanie štátnych zásahov do trhových mechanizmov nie je naplnený. Regulačné zásahy
do cenotvorby navrhnuté poslancami NR SR (nepripravovali ich kompetentné odvetvové orgány) by
nepochybne priniesli škodlivé deformácie trhu, ktoré by sa v konečnom dôsledku prejavili
v neprospech spotrebiteľov, ako sa to udialo v Maďarsku. Celá Európa sa vydala cestou podporných
a kompenzačných opatrení na zmiernenie dopadov inflácie. Cenová regulácia neprinesie
spotrebiteľom nič pozitívne. Práve naopak, existuje riziko, že základné potraviny môžu zdražieť.
Domáce obchodné siete sa vyznačujú vysokou prevádzkovou a logistickou nákladovosťou, keďže
zabezpečujú zásobovanie vidieka a nemajú preto vysokú ziskovosť. Necitlivé direktívne regulačné
zásahy štátu do cenotvorby by preto mohli znamenať ohrozenie existencie predajní na vidieku, ktoré
majú už teraz hraničnú rentabilitu.

Na ostatné rokovanie Vlády SR bola predložená komplexná analýza trhu s potravinami od prvovýroby,
cez spracovateľov, po obchod vypracovaná na báze odbornej platformy pod gesciou MPaRV SR,
pričom všetky zúčastnené štátne orgány (viaceré ministerstvá, NBS, PMÚ SR), ako i zástupcovia celej
agropotravinárskej vertikály dospeli k jednoznačnému záveru, že cenová regulácia trhu nie je
potrebná a bolo by to nesystémové opatrenie s negatívnymi dopadmi na fungovanie celej vertikály
(materiál dostupný na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28535/1). Aktuálne regulačné návrhy
preto vnímame čisto v politickej rovine v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane.
Považujeme za dôležité vnímať problematiku výroby a predaja potravín a ich cenového vývoja zo
širšieho uhla pohľadu. Slovenskí poľnohospodári a výrobcovia majú dlhodobo problém byť
konkurencieschopní, čo nie je prospešné ani pre slovenský obchod a rovnako ani pre slovenského
spotrebiteľa. Miera potravinovej sebestačnosti Slovenska sa dlhodobo pohybuje na hranici 40%, čo je
alarmujúce číslo. Komplexná a systematická koncepcia rozvoja a podpory slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane podpory maloobchodného predaja potravín na
vidieku je už dlhodobo naliehavým očakávaním, keďže predaj kvalitných slovenských potravín je
prirodzeným záujmom domácich obchodných sietí.

Regulácia obchodu je však opäť iba odvádzaním pozornosti od podstaty problému v tomto
segmente a manipulovaním verejnej mienky na politické ciele. Dôsledky však môžu byť
mimoriadne vážne, preto Zväz obchodu SR apeluje na poslancov NR SR, aby pri rozhodovaní
o predložených regulačných návrhoch rozhodovali zodpovedne a vzali na zreteľ zamietavé
stanoviská a odborné pripomienky príslušných orgánov a všetkých profesijných združení celej
vertikály – prvovýrobcov, potravinárskej výroby, aj obchodníkov (SPPK, PKS, ZO SR a SAMO).