Slovensko sa pripojí k jednotnému európskemu vnútrodennému trhu s elektrinou

Nominovaní operátori trhu s elektrinou a prevádzkovatelia prenosových sústav – u nás sú to Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) a OKTE, a. s., potvrdili termín rozšírenia jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou (Single Intraday Coupling – SIDC, v minulosti známy aj pod názvom XBID) v rámci štvrtej vlny dňa 28. 11. 2022 pre prvý deň dodávky 29. 11. 2022.

V súčasnosti je do prevádzky SIDC zapojených 22 krajín EÚ a Nórsko. Prepojením vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci štvrtej vlny sa rozšíri priebežné vnútrodenné cezhraničné obchodovanie s elektrinou o Slovensko a  Grécko.

“Tento krok je dôležitý z hľadiska zvyšovania likvidity a prepojenosti jednotného európskeho vnútrodenného trhu s elektrinou. Centrálne riešenie umožňuje párovať objednávky zadané účastníkmi trhu v jednej krajine s objednávkami zadanými účastníkmi trhu v ktorejkoľvek inej prepojenej krajine, ak existuje dostupná cezhraničná kapacita pre prenos elektriny medzi dotknutými ponukovými oblasťami,” vysvetlil Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Riešenie SIDC je založené na spoločnom centrálnom IT systéme, ktorý je zložený z troch modulov, tzv. Shared Order Book (SOB), Capacity Management Module (CMM) a Shipping Module (SM). Podporuje implicitné priebežné obchodovanie a ďalej aj explicitné cezhraničné obchodovanie (v prípade lokálneho rozhodnutia príslušných vnútroštátnych regulačných orgánov) a je plne v súlade s cieľovým modelom EÚ pre integrovaný vnútrodenný trh s elektrinou.

Celoeurópske prepojenie vnútrodenných trhov je kľúčovým prvkom pre dokončenie európskeho vnútorného trhu s energiami. S rastúcim podielom intermitentných zdrojov v európskom výrobnom mixe je prepojenie vnútrodenných trhov cezhraničným obchodovaním dôležitým nástrojom pre účastníkov trhu a v konečnom dôsledku aj prevádzkovateľov prenosových sústav na efektívne udržiavanie výkonovej rovnováhy v rámci prepojeného energetického systému. S cieľom maximalizovať možnosti v tomto smere, implementoval prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS v spolupráci s operátorom krátkodobého trhu s elektrinou OKTE riešenie, ktoré umožní účastníkom trhu realizáciu cezhraničného vnútrodenného obchodovania v 15 minútových obchodných intervaloch (15 min produkty).