Spravodlivá transformácia: EIB poskytne až 10 miliárd EUR na podporu regiónov najviac zasiahnutých odklonom od fosílnych palív

Dohoda pripravuje pôdu pre územia a regióny, ktoré sú najviac postihnuté prechodom Európy na klimaticky neutrálne hospodárstvo, aby mohli využívať granty a pôžičky v rámci úverového nástroja pre verejný sektor.

Tento nástroj je súčasťou Mechanizmu spravodlivej transformácie v rámci Európskej zelenej dohody, ktorý podporuje spravodlivý odklon od fosílnych palív, pričom nikoho neopomína, a to ani komunity, ktoré sa opierajú o ťažbu uhlia a znečisťujúce odvetvia.

Úverový nástroj pre verejný sektor ponúka subjektom verejného sektora s naplánovanými investičnými projektmi v zasiahnutých regiónoch kombináciu pôžičiek EIB a grantov EÚ, čím sa účinne znižuje finančné zaťaženie verejných finančných zdrojov. Ak majú byť projekty oprávnené, musia sa nachádzať na územiach alebo z nich musia mať prospech územia, ktoré členské štáty identifikovali vo svojich územných plánoch spravodlivej transformácie schválených Komisiou ako územia čeliace najväčším výzvam súvisiacim s odklonom od fosílnych palív a uhlíkovo náročných odvetví. V menej rozvinutých regiónoch (s HDP na obyvateľa menej ako 75 % priemeru EÚ) môže komponent grantu EÚ dosiahnuť až 25 % výšky úveru EIB pre každý projekt.

Dohoda do roku 2027 sprístupní financovanie EIB až do výšky 10 miliárd EUR s cieľom zmobilizovať investície na zníženie sociálno-ekonomických nákladov na transformáciu, čím sa uľahčí vytváranie nových podnikov, pracovných miest a infraštruktúry. Nadväzuje na výzvu na predkladanie návrhov pre komponent grantov EÚ v rámci nástroja, ktorú spustila Európska komisia v júli. Potenciálni príjemcovia môžu tiež požiadať o poradenskú podporu Poradenského centra InvestEU na prípravu a realizáciu projektov.

Viceprezident EIB Ricardo Mourinho Félix uviedol: „Prechod na hospodárstvo s čistými nulovými emisiami nesie so sebou vážne sociálno-ekonomické výzvy pre nás všetkých, no najmä pre tie regióny, ktoré sú dnes silne závislé od uhlíkovo náročných činností. Veľké výzvy si vyžadujú, aby všetky zainteresované strany spojili a koordinovali svoje úsilie tak, aby ich činnosť mala vplyv. To je to, čo tu robíme spojením fondov EIB a fondov Európskej komisie a úzkou spoluprácou s verejnými subjektmi v regiónoch zapojených do spravodlivej transformácie. Plné využitie tohto nástroja pomôže regiónom transformovať ich ekonomiky spôsobom, ktorý je pre spoločnosti prijateľný.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová uviedla: „Európska zelená dohoda je našou stratégiou na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva a politika súdržnosti pomôže dosiahnuť naše ekologické ciele spravodlivým spôsobom. Vďaka tejto dohode s EIB poskytne úverový nástroj pre verejný sektor orgánom verejnej moci v regiónoch a územiach, ktoré najviac potrebujú podporu, zvýhodnené úverové podmienky pre projekty, ktoré negenerujú dostatočné príjmy na to, aby boli finančne životaschopné. Európska komisia a EIB budú naďalej spolupracovať na podpore spravodlivej transformácie, ktorá nikoho neopomína.“

Ak chcú subjekty verejného sektora získať ďalšie informácie o tom, ako čerpať výhody z grantu EÚ a pôžičky EIB, môžu sa zúčastniť na virtuálnom Informačnom dni v stredu 14. septembra 2022, ktorý organizuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) s účasťou oddelenia Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a EIB.

Mechanizmus spravodlivej transformácie

Odklon od ťažby uhlia a energetickej a priemyselnej výroby s vysokými emisiami CO2 predstavuje sériu transformácií:

  • energetickú transformáciu s cieľom nájsť nové zdroje na výrobu tepla a elektriny;
  • environmentálnu transformáciu s cieľom znížiť napríklad znečistenie lokalít ťažby;
  • sociálno-ekonomickú transformáciu s cieľom prilákať nových zamestnávateľov na vykompenzovanie strát pracovných miest a príjmov z daní;
  • transformáciu infraštruktúry ako nevyhnutný predpoklad na prilákanie nových sektorov do regiónov.

Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý je kľúčovou súčasťou Európskej zelenej dohody, rieši sociálne a ekonomické účinky prechodu na klimatickú neutralitu. Mechanizmus podporuje projekty, ktoré sa nachádzajú v jednom z regiónov zapojených do spravodlivej transformácie alebo z nich tieto regióny čerpajú výhody. Ide o regióny, ktoré identifikovali členské štáty a Komisia v plánoch spravodlivej transformácie.

Mechanizmus pozostáva z troch pilierov financovania: i) Fondu na spravodlivú transformáciu, ii) špecializovaného plánu spravodlivej transformácie v rámci programu InvestEU a iii) úverového nástroja pre verejný sektor. EIB podporuje všetky tri piliere, ako je uvedené v jej orientačnom dokumente Podpora Mechanizmu spravodlivej transformácie – komplexný návrh skupiny EIB

Všeobecné informácie

Európska investičná banka (EIB) je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia členské štáty. Poskytuje dlhodobé financovanie pre zdravé investície v snahe prispieť k plneniu politických cieľov EÚ. Európska investičná banka pôsobí zhruba v 160 krajinách a je najväčším mnohostranným veriteľom pre projekty zamerané na opatrenia v oblasti klímy na svete. Skupina EIB vytýčila „zabezpečenie spravodlivej transformácie pre všetkých“ za jeden zo štyroch zastrešujúcich cieľov uvedených v jej Pláne klimatickej banky 2025. Ambíciou EIB je podporiť investície do opatrení v oblasti klímy a do environmentálnej udržateľnosti v objeme 1 bilión EUR v desaťročí do roku 2030 a zosúladiť všetky svoje nové operácie s cieľmi a zásadami Parížskej dohody.