Veľvyslanci pri EÚ schválili aktualizáciu legislatívy o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Veľvyslanci pri EÚ dnes schválili predbežnú politickú dohodu, ktorá sa 12. júla dosiahla s Európskym parlamentom o návrhu revízie nariadenia o Aarhuskom dohovore s cieľom úplne ho zosúladiť s Aarhuským dohovorom.

V uvedenom nariadení sa stanovuje, ako EÚ a jej členské štáty vykonávajú medzinárodný Aarhuský dohovor, ktorým sa má zaručiť prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Predbežnú dohodu ešte musia schváliť obe inštitúcie a následne sa formálne prijme v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby EÚ v plnej miere dodržiavala dohovor, pokiaľ ide o právo verejnosti na preskúmanie administratívnych aktov. Ide o nelegislatívne akty prijaté inštitúciou alebo orgánom Únie, ktoré majú právne a vonkajšie účinky a obsahujú ustanovenia, ktoré môžu byť vzhľadom na ich účinky v rozpore s environmentálnym právom.

Vyjednávači Rady a Parlamentu sa okrem iného dohodli, že:

  • rozšíria oprávnenie nad rámec mimovládnych organizácií, čím sa za určitých podmienok umožní ďalším osobám z radov verejnosti požiadať o vnútorné preskúmanie administratívnych aktov. Príslušné osoby buď preukážu, že ich práva boli porušené v dôsledku údajného nedodržiavania environmentálneho práva a že takéto poškodenie sa ich, na rozdiel od širokej verejnosti, priamo týka; alebo preukážu dostatočný verejný záujem a to, že žiadosť podporuje aspoň 4000 osôb s bydliskom alebo sídlom aspoň v 5 členských štátoch, pričom aspoň 250 osôb musí mať bydlisko alebo sídlo v každom z týchto členských štátov. V oboch prípadoch budú tieto osoby zastupovať mimovládne organizácie alebo právny zástupca;
  • do rozsahu pôsobnosti administratívnych aktov zahrnú ustanovenia administratívnych aktov, ktoré si vyžadujú vykonávacie opatrenia na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie;
  • nezrušia vyňatie administratívnych aktov týkajúcich sa štátnej pomoci z nariadenia (otázka súladu, na ktorú sa vzťahuje iný prípad Výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru);
  • inštitúcie a orgány EÚ budú musieť zverejňovať žiadosti o preskúmanie a rozhodnutia o týchto žiadostiach.

Kontext a ďalšie kroky

EÚ vykonáva Aarhuský dohovor nariadením (ES) č. 1367/2006. Toto nariadenie umožňuje jednotlivcom a mimovládnym organizáciám začať pred európskymi súdmi konanie proti rozhodnutiam inštitúcií a orgánov EÚ.

V roku 2008 podala jedna mimovládna organizácia sťažnosť, v ktorej sa uvádzalo, že EÚ nedodržiava Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, o účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru následne dospel vo veci C-32 v roku 2017 k záveru, že EÚ nedodržiava článok 9 ods. 3 a 4 dohovoru o prístupe verejnosti k spravodlivosti.

V nadväznosti na to Rada v roku 2018 prijala rozhodnutie, v ktorom požiadala Komisiu, aby predložila štúdiu o tom, ako by Únia mohla riešiť zistenia Výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru a, ak to bude vzhľadom na výsledky štúdie vhodné, aj návrh na zmenu nariadenia o Aarhuskom dohovore.

Európska komisia prijala 14. októbra 2020 legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie o Aarhuskom dohovore č. 1367/2006 a ktorým sa má umožniť lepšia verejná kontrola aktov EÚ ovplyvňujúcich životné prostredie. Cieľom navrhovaných zmien je uľahčiť podávanie žiadostí o to, aby inštitúcie EÚ takéto akty preskúmali, a dosiahnuť tak lepšiu ochranu životného prostredia.

Rada dosiahla dohodu o všeobecnom smerovaní k návrhu 17. decembra 2020, čo predsedníctvu Rady umožnilo začať rokovania v rámci trialógu s Európskym parlamentom.

Znenie predbežnej dohody, ktorú schválili veľvyslanci členských štátov, sa teraz predloží na schválenie výboru Parlamentu pre životné prostredie. V prípade schválenia Európsky parlament a následne Rada v nadchádzajúcich mesiacoch prijmú znenie v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov.