Podnikáte v Bratislave? Myslite na tieto povinnosti vyplývajúce zo zákona

Podnikanie znamená aj množstvo povinností, ktoré musí mať každý podnikateľ na zreteli. Tie sú rovnaké pre každého, či už robíte biznis v Bratislave, alebo niekde v malom mestečku.

V Bratislave má však podnikanie isté špecifiká. O nich, ako aj o základných povinnostiach, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím, si povieme v našom článku.

 

Špecifiká podnikania v Bratislave

Rozhodnutie pre podnikanie v hlavnom meste by malo vychádzať z vášho podnikateľského plánu, rozpočtu a hlavne z toho, na aký trh sa chcete zamerať. Má totiž svoje špecifiká a prináša so sebou okrem veľa výhod i niektoré negatíva.

Výhody

Hlavná výhoda spočíva v tom, že v Bratislave sa nachádza väčšina dôležitých inštitúcií a vysoká koncentrácia firiem, ktoré môžete na podnikanie potrebovať. A to aj v súvislosti s nižšie uvedenými podnikateľskými povinnosťami. Napríklad zohnať BOZP v Bratislave nie je žiaden problém.

Nemenej dôležitým faktorom je výhodná poloha Bratislavy v blízkosti hraníc s Českom, Rakúskom a Maďarskom a hlavných miest Viedne a Budapešti. Takisto je v Bratislave veľmi dobrá infraštruktúra a práve preto tu má svoje sídlo alebo pobočku mnoho dôležitých slovenských ale aj medzinárodných firiem.

V Bratislave je tiež najvyššia koncentrácia nákupných centier a multifunkčných budov, kde si môžete vybrať z množstva obchodných priestorov na prenájom. Taktiež tu nájdete kancelárske priestory podľa najnáročnejších požiadaviek.

Podnikateľa v službách čo obchode poteší najmä najvyššia kúpna sila obyvateľstva na Slovensku, ktorá je dokonca o desiatky percent vyššia ako v iných slovenských bohatších okresoch.

Nevýhody

Ruka v ruke s výhodami však idú aj negatíva. K nim patrí predovšetkým vyššia konkurencia v oblasti služieb. Uspokojiť náročného zákazníka a zarobiť na tom, je v Bratislave niekedy ťažkým orieškom.

Ďalšou nevýhodou je omnoho vyšší nájom obchodných priestorov ako je tomu v iných lokalitách Slovenska. To našťastie do istej miery kompenzuje zmienená vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva.

V neposlednom rade je v Bratislave veľkým problémom získať stavebné povolenie v prípade, že chcete postaviť budovu, halu alebo len nejakú obyčajnú malú prístavbu. Pochopiteľne, v súvislosti s tým je tu tiež drahšia stavebná pracovná sila, ktorú však väčšinou zabezpečujú pracovníci z iných častí Slovenska alebo zahraničia.

A na ktoré povinnosti by nemal zabudnúť žiaden podnikateľ? Ide najmä o pracovnú zdravotnú službu a BOZP. Keďže sa týkajú zdravia a života zamestnancov, ich nesplnenie vás môže stáť pekný balík peňazí.

BOZP

Legislatíva BOZP vychádza zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Vymedzujú sa v ňom najmä všeobecné povinnosti zamestnávateľa (§ 6) a nutnosť oboznamovania a informovania zamestnancov o bezpečnosti práce (§ 7).

To znamená predovšetkým zabezpečiť BOZP školenie pre zamestnancov. Pochopiteľne, obsahom zákona je tiež zoznam povinností zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia pri práci (§ 8).

Zákon sa venuje aj úlohám a povinnostiam bezpečnostnotechnickej služby, čo sa v praxi najčastejšie rieši formou činnosti BOZP technika na pracovisku. Tiež sa tu definujú podmienky, za ktorých môže fyzická osoba plniť túto úlohu a čo všetko je k tomu treba.

Bonusový tip

Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci môžete elegantne riešiť aj formou BOZP e-learningu.

Vo všeobecnosti máte dve možnosti, ako si zabezpečiť BOZP na pracovisku. Môžete sa vydať cestou prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo si zvolíte dodávateľský spôsob - externou firmou so zameraním na BOZP.

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba sa opiera o zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. A samozrejme, tiež je nutná pre každého podnikateľa. V súčasnosti sa rieši prostredníctvom externých firiem, ktoré na pracoviskách zabezpečujú služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tým sa myslí hlavne zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce.

Dôležitou súčasťou činnosti pracovnej zdravotnej služby je preto bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako aj požiarna ochrana, ktorá sa týka všetkých pracovísk. Bez týchto služieb sa napríklad nezaobídu ani zubári, či dokonca lekári vykonávajúci súkromnú prax. Našťastie, nájsť pracovnú zdravotnú službu v Bratislave nie je vôbec náročné. V Bratislavskom kraji je ich niekoľko desiatok.

Cieľom pracovnej zdravotnej služby je tiež zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a komplexné posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu. Samozrejmosťou je i poradenstvo pre firmy, ktoré je zamerané na ochranu zdravia pri práci.

Dohľad nad zdravím zamestnancov sa najčastejšie vykonáva prostredníctvom pravidelných lekárskych prehliadok, ktoré sa v súvislosti s činnosťou pracovnej zdravotnej služby delia na:

  • vstupné
  • preventívne
  • pred zmenou pracovného zaradenia
  • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu
  • mimoriadne

VEDELI STE, ŽE: Účelom pracovnej zdravotnej služby je aj prevencia chorôb z povolania a ich riešenie s príslušnými správnymi orgánmi.

Bonusová rada na záver

Za porušenie povinností v oblasti BOZP môže byť podnikateľskému subjektu vyrúbená pokuta až do výšky 200 000 eur. A to môže byť hlavne pre malých podnikateľov likvidačné. Najmä v Bratislave, kde je konkurencia v oblasti služieb najvyššia. Preto sa problematike BOZP rozhodne oplatí venovať náležitú pozornosť a samozrejme i dodržiavať všetky zákonné povinnosti.