Energetická sebestačnosť Únie. V čom a na kom sme závislí?

Energetická a surovinová závislosť Európskej únie je jedným z kľúčových problémov, na ktoré sa chce zamerať politika súčasnej Európskej komisie. Štáty Únie sú závislé na dovoze 3 surovín. Tento fakt oslabuje pozíciu Európy pri medzinárodných vyjednávaniach.

Energetika a energetická spolupráca je od samotného počiatku súčasťou absolútneho základu projektu Európskej únie. V nadväznosti na tlak klimatických zmien a medzinárodného rozmeru zodpovedného a progresívneho prístupu k ich riešeniu spustila Európska komisia vo februári 2015 novú stratégiu s cieľom poskytnúť obyvateľom Únie bezpečný, udržateľný, konkurencieschopný a cenovo dostupný prístup k energetickým zdrojom. Tento krok priamo v podobe pružnej energetickej únie bol zároveň jedným zo základných cieľov predsedu Európskej komisie Jeana-Claude Junckera.

Najväčšou súčasnou výzvou priamo nadväzujúcou na túto stratégiu je požiadavka pre všetky členské krajiny Európskej únie na vypracovanie plánu rokov pre roky 2021 až 2030, pokrývajúceho päť základných pilierov budúceho fungovanie energetickej únie. Sú nimi:

1. Diverzifikácia energetických zdrojov s cieľom zvýšenia energetickej bezpečnosti členských krajín.
2. Odstraňovanie technických a regulačných bariér s cieľom dosiahnutia maximálnej možnej integrácie medzinárodného trhu s energiami.
3. Znižovanie závislosti na importe energetických zdrojov prostredníctvom zvyšovania efektivity pri ich spotrebovávaní.
4. Zavádzanie legislatívnych opatrení vedúcich k dekarbonizácií ekonomiky.
5. Podpora výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti pri vývoji technológií s priaznivým dopadom na životné prostredie.

Európska únia je úspešným producentom rôznych energetických zdrojov - dominantne v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a jadrovej energetiky.

Obe kategórie tvorili v roku 2017 najväčšie oblasti jej energetickej produkcie - obnoviteľné zdroje 30 % a jadrová energetika 28 %. Nasledovali pevné palivá (19 %), zemný plyn (14 %) a ropa (10 %).

Dominantnosť produkcie jednotlivých energetických zdrojov sa v jednotlivých členských krajinách líši v nadväznosti na ekonomické a prírodné podmienky:

 • obnoviteľné zdroje dominujú na Malte, Cypre, v Portugalsku a v Lotyšsku
 • jadrová energetika vo Francúzsku, Belgicku a na Slovensku
 • pevné palivá v Poľsku, Estónsku, Grécku a v Českej republike
 • zemný plyn v Holandsku
 • ropa v Dánsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Napriek jednej z kľúčových ambícií energetickej únie, ktorou je udržateľnosť vlastných zdrojov, platí že od roku 2014 viac ako polovicu energetických zdrojov dováža z tretích krajín. Túto závislosť ilustruje tzv. index závislosti, ktorý sa počíta ako podiel čistého energetického importu a celkovej energetickej spotreby daného subjektu (tvorenej súčtom celkovej produkcie a importovanej energie). Pre rôzne členské krajiny jeho hodnota odráža ich špecifické podmienky - zatiaľ čo malé krajiny ako Malta, Luxembursko a Cyprus sú na importe energie závislé z viac ako 95 %, pobaltské krajiny Estónsko a Dánsko menej než 15 %.

Čítajte aj:

Štát predložil národný energetický plán. Musí znižovať produkciu CO2

Emisné povolenky lámu cenové rekordy. Prečo a na čo slúžia?

Ako dýchať v Európe. Brusel žiada viac energetickej inovatívnosti

Krajiny Únie sú dlhodobo závislé na dovoze troch komodít, z ktorých výrazne dominuje ropa. Práve v jej prípade je Únia schopná z vlastných zdrojov dlhodobo pokryť len o málo viac, než 10 % svojich potrieb a je teda do veľkej miery závislá od dovozu z tretích krajín - prevažne z Ruska, Nórska, Iraku, Kazachstanu, Saudskej Arábie a Nigérie.

Okrem ropy, ktorá tvorila viac ako dve tretiny jej celkového dovozu, Únia v roku 2017 importovala ešte zemný plyn (26 % celkového dovozu) a pevné palivá (8 %).3 V prípade všetkých týchto komodít nachádza EÚ dlhodobo najväčieho obchodného partnera v Rusku. Toto obchodné partnerstvo pokrylo v roku 2017 viac ako 30 % celkového dovozu ropy a takmer 40 % dovozu zemného plynu a pevných palív.

 

Tomáš Lemešani, text čerpá z analýzy pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb