Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

 

 

 

 • uložila sankciu – 3 300 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny TV JOJ zo dňa 9. 7. 2017;

 • uložila sankciuupozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka, Dvojka) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 2017 odvysielal program Diagnóza vražda a dňa 17. 2. 2017 program Lampióniky s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorých čas zobrazenia nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s vysielaním programov Infoexpres plus
  a
  Infoflash dňa 5. 12. 2017;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním reklamných blokov dňa 28. 10. 2017
  v čase cca 21:35 – 21:43 a 23:34 – 23:42 hod.;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu)
  v súvislosti s vysielaním upútavky na program
  Drsniačky dňa 18. 11. 2017 o cca 16:18 hod.;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,1 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;

 • začala správne konanie voči spoločnosti Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) vo veci možného porušenia § 28c ods. 2 ZVR z dôvodu, že neposkytol Rade v stanovenej lehote údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností súvisiacich s vysielaním slovenských hudobných diel;

 • uznala za neopodstatnené 9 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

 • dve sťažnosti na vysielanie programu Sobotné dialógy dňa 18. 11. 2017, ktorý bol podľa sťažovateľov nevyvážený, neobjektívny a zaujatý (RTVS, Rádio Slovensko);

 • sťažnosť na vysielanie programu O 5 minút 12 dňa 12. 11. 2017, ktorý bol sťažovateľa tendenčný v neprospech opozície výberom hostí aj prístupom moderátora (RTVS, Jednotka);

 • sťažnosť na vysielanie programu Motoring dňa 4. 11. 2017, ktorý podľa sťažovateľa propagoval hazardné a nebezpečné správanie, pretože v ňom redaktor šoférujúci automobil v bežnej premávke testoval asistenta zachovania jazdného pruhu (C.E.N, s.r.o., TA3);

 • sťažnosť na vysielanie programu Hľadá sa dom pre milionárov – New York dňa 20. 11. 2017, ktorý podľa sťažovateľa ohrozil psychický a mravný vývin maloletých tým, že zobrazil bozkávajúci sa homosexuálny pár (MAC TV, s. r. o., JOJ PLUS).

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 1. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.