K regulovaným cenám elektriny v roku 2018

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek dnes na tlačovej konferencii oznámil základné štatistické údaje o priemerných zmenách regulovaných cien energií pre domácnosti v roku 2018.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na niekoľko skutočností v súvislosti s cenami elektriny:
• Predseda ÚRSO v úvode uviedol, že regulovaným subjektom Úrad pre rok 2018 neprizná
všetky parametre v tej miere, v akej ich pripúšťa príslušná cenová vyhláška
ÚRSO č. 18/2017 Z.z.
• Pre činnosť dodávky elektriny regulovaným zákazníkom má ísť konkrétne o zníženie
koeficientu kt z 12 % na 10 %, ktorý do cenového vzorca vstupuje ako percentuálne
vyjadrený náklad na nákup diagramu dodávky.
Združenie dodávateľov energií v tejto súvislosti s poľutovaním konštatuje, že ide o ďalší
krok, ktorý znižuje celkovú atraktívnosť podnikania v dodávke elektriny domácnostiam.
Po sérii negatívnych zásahov do podnikateľského prostredia v energetike (posilňovanie cenovej
regulácie, rozširovanie pôsobnosti necenovej regulácie, regulovanie vzorových obchodných
podmienok, enormný nárast administratívnej náročnosti a s tým súvisiace riziko finančných sankcií
za nesplnenie byrokratických povinností, či znášanie takmer celého kreditného rizika za výber
distribučných poplatkov a taríf za prevádzkovanie systému a systémové služby dodávateľmi ako
jedinou skupinou účastníkov trhu) aj v roku 2018 hrozí, že v segmente cenovo regulovaných
koncových odberateľov môže dôjsť k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže a k poklesu reálnej miery
konkurencie na trhu.
Koeficient kt vyjadrujúci náklad dodávateľa na nákup diagramu sa voči mantinelu
určenému v platnej cenovej vyhláške znižuje plošným administratívnym rozhodnutím
ÚRSO vôbec po prvý raz v histórii.
Tvrdenie ZDE o negatívnom vplyve zníženia kt na činnosť dodávky za regulované ceny podporujú
okrem iného aj ďalšie dva faktory:
• Od roku 2018 sa plánujú zmeny v systéme zúčtovania odchýlok, ktoré budú znamenať, že
na odberné miesta s typom merania C (sem spadajú aj domácnosti) sa bude alokovať
menšia časť vzniknutých finančných prebytkov.
• V súčasnosti je inteligentným meracím systémom (IMS) vybavených už takmer 100 tis.
odberných miest na celom Slovensku. Reálne namerané dáta a prvé skúsenosti
jednoznačne preukazujú, že nákup diagramu dodávky použitím typového diagramu odberu
Združenie dodávateľov energií (ZDE), Cintorínska 1473 / 5 , 949 01 Nitra
IČO 45 733 376 DIČ 212 028 2516 IBAN SK59 1100 0000 0029 4202 4574 web www.zde.sk
Registrový úrad: Okresný úrad Nitra
nie je relevantný. Predpokladaný a skutočný priebeh odberu elektriny v domácnostiach sa
zásadné líšia, a to nielen v absolútnych hodnotách, ale aj v trende priebehu. Vzhľadom na
skutočnosť, že cenová regulácia sa uplatňuje plošne aj na domácnosti s inštalovaným IMS,
koeficientom kt uznaný náklad na diagram nemusí byť postačujúci.
Zníženie koeficientu na nákup diagramu dodávky v praxi znamená, že v roku 2018 sa
dodávateľom uznáva menší objem oprávnených nákladov, pričom však ostatné vyššie
spomenuté riziká spojené s týmto podnikaním pretrvávajú.
ÚRSO dnes oznámil, že ak by dodávateľom zohľadnil všetky parametre, a to pri dodržaní mantinelov
v cenovej vyhláške, regulovaná cena pre domácnosti by v roku 2018 narástla v priemere o 6,68 %.
Koncová cena elektriny by mala napokon v priemere narásť o +2,71 %, čo v praxi znamená
medziročné zvýšenie mesačnej platby v priemere o zhruba +0,30 EUR.
Ak by regulačný úrad v plnej miere reflektoval nárast veľkoobchodnej ceny komodity,
mesačný účet domácnosti by k tomu v priemere vzrástol o symbolických cca +0,15 EUR.
Nedošlo by však k zmene súhrnných ekonomických parametrov podnikania na strane
dodávateľov a riziku možného poklesu záujmu o regulovaný segment.
K tomu všetkému, regulovaná cena komodity pre rok 2018 (pri výpočte so zníženým kt) je rádovo
o 10 EUR/MWh nižšia, než aktuálna cenová úroveň na veľkoobchodnom trhu. Pre koncových
odberateľov v domácnostiach to znamená, že aj pre rok 2019 možno s vysokou mierou
pravdepodobnosti očakávať nárast koncovej ceny spôsobený vývojom na medzinárodnom trhu.
Účelové zníženie kt pre rok 2018 sa tak z hľadiska strednodobej perspektívy javí ako
nesystémový krok a ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia v energetike.

Michal Hudec, predseda ZDE