VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá na rokovanie NR SR.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok má naďalej vážne výhrady voči
predloženej koncepcii oddlžovania. V predkladanom materiály sa žiadne pripomienky asociácie
nezohľadnili, preto s jej obsahom naďalej zásadne nesúhlasíme. Pripomíname, že členovia asociácie
SK+MED sú kľúčovými veriteľmi nemocníc, ktorých nároky má koncepcia riešiť. Až 38 % z celkového
dlhu nemocníc ku koncu roka 2016 tvoril špeciálny zdravotnícky materiál. Zároveň je potrebné
uviesť, že predkladacia správa do NR SR k materiálu Koncepcie oddlženia obsahuje prehlásenia, ktoré
nezodpovedajú realite a to napr. že Koncepcia oddlženia je vytvorená na základe princípu rovnakých
podmienok pre všetkých so súčasným dôrazom na efektívne vynakladanie verejných zdrojov.
Predkladaná Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení sa vzťahuje len na pohľadávky po lehote
splatnosti k 31.12.2016, ktoré boli vo výške len 135 mil. EUR. Avšak štátne nemocnice dlhujú
dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združených v asociácii
SK+MED ku koncu tretieho štvrťroka 2017 už takmer 190 mil. EUR. Uvedený návrh tak diskriminuje
značnú skupinu dodávateľov zdravotníckych pomôcok, ktorí sa na aktuálnom oddlžovaní nebudú môcť
zúčastniť vôbec. Pri zachovaní nediskriminačného postoja by v praxi malo ísť o úhradu všetkých
pohľadávok vo výške 100 % po lehote splatnosti k aktuálnemu dátumu a nie po lehote splatnosti
k 31.12.2016 a aj to až vo viacerých krokoch.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme toho názoru, že predkladaná Koncepcia oddlženia
je v rozpore s Ústavou SR, pričom svojím diskriminačným nastavením porušuje základné práva
a slobody na strane veriteľov. Účasť veriteľov na predmetnej Koncepcii oddlženia je podmienená
vzdaním sa úrokov z omeškania a zmluvných pokút a dokonca požaduje od dodávateľov nárok na zľavu
z istiny, čo okrem iného považujeme za neprimeraný zásah do Ústavou garantovaného práva vlastniť
majetok. V skutočnosti tak štát touto Koncepciou oddlženia núti veriteľov súťažiť o vlastné peniaze, na
ktoré majú nárok a dávno za ne odviedli dane, ktoré boli počítané z celej sumy. Ani daňové úrady, ani
Sociálna poisťovňa žiadne omeškania zo strany dodávateľov netolerujú. Považujeme to za precedens
a veľmi zlý príklad pre podnikanie na Slovensku.
Zadlžovanie nemocníc pritom neustále narastá a naši členovia sú nútení predávať pohľadávky tretím
stranám, resp. financovať prevádzku a povinnosti voči zamestnancom a štátu pomocou bankových úverov,
čo neúmerne zvyšuje ich náklady.
Podnikanie dodávateľov špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) sa najnovšie štát snaží
bezprecedentne obmedziť Príkazom ministra zdravotníctva SR č. 7/2017, ktorý obmedzuje
možnosť odpredávať pohľadávky tretím stretím. Ministerstvo zdravotníctva tak stavia dodávateľov
ŠZM do likvidačnej situácie, keď zásadne znižuje schopnosť prefinancovávať roky čakania na splatnosť
faktúr pomocou bankových úverov. Tie sú totiž často ručené práve pohľadávkami voči nemocniciam
a banky takúto prevoditeľnosť pohľadávky vyžadujú. Štát takýmto správaním ohrozuje existenciu
samotných dodávateľov, ktorí naviac ešte musia zápasiť s tlakom na ďalšie znižovanie cien zdravotníckych
pomôcok a ŠZM, ktoré je zo strany Ministerstva zdravotníctva pripravované.

Otvorený list poslancom NR SR
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
snahou našej asociácie je, aby dodávatelia zdravotníckych pomôcok a ŠZM mali vytvorené štandardné
prostredie na podnikanie, kde za svoj dodaný tovar, dostanú včas zaplatené, rovnako ako iní dodávatelia,
tak ako je tomu v okolitých krajinách, ktorých cenovú hladinu už niekoľko rokov vďaka referencovaniu cien
a elektronickým aukciám „kopírujeme“.
Veríme, že naše výhrady starostlivo zvážite a predkladanú Koncepciu oddlženia odmietnete. V opačnom
prípade predpokladáme, že sa jej mnohí naši členovia nezúčastnia a budú postupovať v súlade s ich
individuálnymi potrebami ako aj so zákonnými možnosťami za účelom dosiahnutia vyššej miery
uspokojenia svojich pohľadávok, mimo predkladanej koncepcie.

S pozdravom,
Mgr. Patrícia Kubicová
výkonná riaditeľka
SK+MED