Dodávatelia vo veci cien distribúcie apelujú na Ministerstvo hospodárstva SR

Združenie dodávateľov energií (ZDE) už od decembra 2016 upozorňuje na zmeny distribučných taríf pre dodávku elektriny a plynu, platných od 1.1.2017, a s tým spojené dôsledky pre odberateľov.

Hoci Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) opakovane deklaruje pokles priemerných koncových cien, pre veľký počet odberateľov (domácnosti, samosprávy a pod.) znamená rok 2017 rapídny nárast nákladov na distribúciu. Nové distribučné tarify sa v jednotlivých regiónoch prejavujú rozdielne: - domácnostiam na západnom Slovensku narástla variabilná zložky ceny a celkové náklady na elektrinu tak porastú tým, ktorí elektrinou kúria a majú vyššiu spotrebu, ako je udávaná „priemerná“ spotreba, - všetci odberatelia na napäťovej úrovni NN na strednom a východnom Slovensku si výrazne priplatia na fixnej zložke ceny – zdraženie sa týka nielen domácností, ale aj malých firiem, obcí, samospráv, štátnych inštitúcii mnohých ďalších, - nové tarify pre distribúciu plynu a výška fixnej zložky zásadne zvýši náklady nielen pre mnohé domácnosti, ale najmä pre veľkých odberateľov.

ÚRSO 17.1.2017 na svojom webovom sídle označil tieto upozornenia za „hystériu“ a dodal, že informácie o zdražovaní energií sa nezakladajú na pravde. Úrad sa tiež znížil k tomu, že poprel nielen svoju odbornosť, ale aj svoju opodstatnenosť, keď uviedol: „Navyše úrad zdôrazňuje, že odberatelia nemusia s fixnými poplatkami, ktoré im predpisujú dodávatelia, súhlasiť, je to vec zmluvného vzťahu.“ Nie je potrebné pripomínať, že „fixný poplatok“ stanovuje samotný ÚRSO ako povinnú zložku regulovanej pevnej ceny distribúcie. O výške fixného poplatku preto dodávateľ nie je s odberateľom oprávnený vyjednávať. Taktiež nie je potrebné pripomínať, že nielen fixné distribučné poplatky, ale napríklad aj tarifu za prevádzkovanie systému (medziročne narástla o +3,30 EUR/MWh) dodávateľ na základe zmluvy o združenej dodávky inkasuje od odberateľa a celý obnos peňazí ďalej uhrádza prevádzkovateľom distribučných sústav a spoločnosti OKTE.

Túto službu dodávatelia vykonávajú ako sprievodnú činnosť dodávky energií, a to bez náhrady s tým súvisiacich nákladov a s povinnosťou prevzatia plného kreditného rizika – tzn. rizika za nezaplatenie pohľadávok odberateľmi. Úrad dlhodobo prehliada pripomienky a návrhy odbornej verejnosti k návrhom regulačných vyhlášok a kritickú spätnú väzbu k viacerým svojim krokom a rozhodnutiam. Za všetky spomeňme napríklad zamietnutie väčšiny zásadných pripomienok v roku 2016 k návrhom regulačnej politiky na obdobie 2017 – 2021, návrhom pravidiel trhu či návrhom cenových vyhlášok pre elektroenergetiku a plynárenstvo. Za povrchné možno označiť tiež analyzovanie potenciálnych dopadov úradom navrhovaných predpisov (v doložke vplyvov ÚRSO opakovane konštatuje, že ním predkladané návrhy vplyv na podnikateľské prostredie alebo sociálnu oblasť nemajú). Dôkazom neodbornosti je nedávny nález Ústavného súdu SR vo veci zavedenia platby výrobcov elektriny za prístup do distribučnej sústavy alebo neschopnosť vysporiadať sa zákonným spôsobom s tzv. STOP STAV-om na pripájanie nových zdrojov elektriny do sústavy.

Vzhľadom na tieto skutočnosti ZDE vyzýva kompetentných, aby: - zrušili platnosť nových cenových vyhlášok, platných od 1.1.2017, a ponechali na prechodné obdobie v platnosti cenové vyhlášky a cenové rozhodnutia platné do 31.12.2016, - vykonali detailnú analýzu stavu legislatívy ovplyvňujúcej prostredie energetiky, - personálne oddelili výkonný orgán Úradu od orgánu odvolacieho. ZDE oceňuje, že vláda SR sa na svojom zasadnutí 18.1.2017 venovala aj téme dopadu cien distribúcie na jednotlivé skupiny odberateľov. Združenie taktiež pozitívne hodnotí snahu vlády o zabezpečenie nezávislosti regulátora pre oblasť energetiky, súčasne však upozorňuje, že zodpovednosť za primárnu legislatívu v tejto oblasti má Ministerstvo hospodárstva SR. Dodávatelia preto očakávajú, že vyššie uvedenými problémami sa bude s plnou vážnosťou zaoberať minister hospodárstva SR. Zdroj: Združenie dodávateľov energií (ZDE)